Redovisningsfrågor för golfklubbar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Dessa frågor och svar har nedtecknats av Karin Nilsson KPMG, Vimmerby
2007-11-26

1. Vilka organisationsformer förekommer? 

 • Ideell förening      
 • Aktiebolag      
 • Ekonomisk förening

2. Är golfklubben bokföringsskyldig?

Golfklubben är alltid bokföringsskyldig om:

 • Den är aktiebolag eller
 • Den är en ekonomisk förening eller
 • Den bedriver näringsverksamhet

(En ideell förening är inte bokföringsskyldig om den inte bedriver näringsverksamhet och tillgångarna inte är större än 1,5 Mkr. Troligen aldrig aktuellt för en golfklubb.)

3. Vad innebär bokföringsskyldigheten?

En bokföringsskyldig ska:

 • Löpande bokföra alla affärshändelser såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt tillskott och uttag ur verksamheten
 • Se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
 • Bevara bokföringsmaterial mm
 • Avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut

4. Hur ska bokföring ske?

Affärshändelserna ska bokföras:

 • I registreringsordning sk grundbokföring. Det innebär att det ska gå att kontrollera att alla verifikationer har bokförts, exempelvis genom nummerordning och
 • På konton (intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eget kapital) så att man kan följa verksamhetens resultat och ställning, sk huvudbokföring.

I moderna IT-baserade redovisningssystem görs grundbokföring och huvudbokföring samtidigt.

5. När ska bokföring ske?

 • Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag
 • Alla andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske

Företag vars årliga nettoomsättning understiger 3 Mkr kan använda kontantmetoden dvs. bokföra affärshändelserna när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras.

6. Verifikation

En verifikation ska innehålla uppgift om:

 • När den upprättats
 • När affärshändelsen har inträffat
 • Vad den avser
 • Vilket belopp den gäller
 • Vilken motpart den berör
 • Verifikationsnummer eller annat identifieringstecken
 • Referens till handlingar el dyl som legat till grund för affärshändelsen.

7. Likartade händelser

Flera likartade händelser får dokumenteras i en gemensam verifikation. T.ex:

 • En dags försäljning av varor och tjänster får dokumenteras gemensamt t ex genom en kassarapport ur kassaregister eller liknande.

8. Rättelser, kreditfakturor mm

 • Om en bokföringspost rättas ska det framgå när rättelsen gjorts och av vem. Om rättelsen görs i ny verifikation ska det finnas korsvis referens mellan verifikationerna.
 • Av kreditfakturor ska framgå vilken faktura som den krediterar.

9. Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Vid räkenskapsårets slut ska bokföringen avslutas med årsredovisning eller årsbokslut Årsredovisning gäller för:

 • Aktiebolag
 • Ekonomiska föreningar
 • Ideella föreningar som uppfyller minst två av följande krav:
  • fler än 50 anställda
  • balansomslutning överstigande 25 Mkr
  • nettoomsättning överstigande 50 Mkr

Övriga avslutar med Årsbokslut. Om omsättningen understiger 3 Mkr får en förenklad form användas.

10. Vad måste sparas?

 • Bokföring (verifikationslista och huvudbok)
 • Sidoordnad bokföring (ex reskontror, medlemsregister, lagerredovisning)
 • Verifikationer
 • Handlingar som verifikationer hänvisar till
 • Systemdokumentation och behandlingshistorik
 • Årsredovisning eller årsbokslut
 • Noter och specifikationer till årsredovisning och årsbokslut
 • Avtal och andra handlingar av betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden.

11. Hur ska informationen bevaras?

 • Läsbar form (som dokument – original, utskrifter)
 • Mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel
 • Annan form som kan läsas med tekniskt hjälpmedel och som omedelbart kan skrivas ut.

12. Var och hur länge ska det förvaras?

 • Varaktigt och lätt åtkomligt
 • Måste förvaras i Sverige
 • I ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt
 • Fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
 • Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen skall finnas i Sverige under samma tid. (Alternativt kan informationen skrivas ut och bevaras istället).

13. Vem är skyldig att betala moms (mervärdeskatt)?

Allmännyttiga ideella föreningar är särskilt undantagna från skyldighet att redovisa mervärdeskatt. För att klassas som allmännyttig ideell förening krävs bl.a.:

 • Fri medlemsintagning
 • Att föreningen inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen
 • Att avkastningen används i verksamheten

  Aktiebolag, ekonomiska föreningar och ej allmännyttiga ideella föreningar är skyldiga att redovisa moms när verksamheten bedrivs:
 • Yrkesmässigt
 • Omsättningen överstiger 30 000 kronor per år.

14. Fakturerings- eller bokslutsmetod?

 • Vilken metod som ska användas beror på vilket krav som ställs enligt Bokföringslagen, se punkt 5 ovan.
 • Faktureringsmetod används av dem som löpande bokför fordringar och skulder
 • Bokslutsmetod används av dem som under löpande år bokför först i samband med in- och utbetalningar (kontantmetod) och som vid årsbokslutet bokför obetalda fordringar och skulder.
 • Samma metod ska användas både för utgående- och ingående moms.

Länkar

För mer information se Svenska golfförbundets webbsidor www.golf.se/SGF/Klubb/Medlemskap ».