Medlemskapstyp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemskapstypen är en av de viktigaste parametrarna i GIT. Medlemskapstypen används för att kategorisera typen av medlemskap för en medlem.
Aktiva statusar i GIT är samtliga som börjar med ordet aktiv samt hedersmedlem.
Prospekt, passiv samt nybörjare renderar ingen tidning, ingen möjlighet till bokning och är därför avgiftsbefriad från Golfförbundet.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Medlemskapstyper eller med menykommando Administration » Inställningar klubb » Medlemskapstyper. 

Medlemskapstypen används för att styra avgifter, fakturering, tidbokning mm. Tänk igenom avgiftsstrukturen innan du skapar medlemskapstyperna.

  Typiska medlemskapstyper kan vara:
 • Hedersmedlem
 • Fullvärdig medlem
 • Passiv medlem
 • Distansmedlem
 • Vardagsmedlem
 • Nybörjare under utbildning

Skapa medlemskapstyp

Medlemskapstyperna ligger under respektive organisationsenhet så välj kommando Administration » Inställningar klubb » Medlemskapstyper. Ett fönster med de befintliga medlemskapstyper öppnas. Du skapar en ny kategori med knappen Nytt. En befintlig kategori kan ändras genom att markera raden i rutan till vänster och klicka på Egenskaper.

 

Följande fönster visas när man skapar nya eller ändrar befintliga medlemskapstyper. Ge ett beskrivande Namn på medlemskapstypen. Beskriv medlemskapstypen lite mer utförligt i fältet Beskrivning. I fältet Status måste man välja en av fem fördefinierade status.

För att tillmötesgå behovet av skapa många olika typer av medlemskap och olika avgifter, klubbgrupper mm, finns det en rad olika statusar bla. (Aktiv 1-15, Aktiv greenfeemedlem 1-5) som alla betraktas som Aktiva i SGF-statistiken. Dessutom finns nya  status för Aktiv Nordea Tour, Aktiv Skandia Tour och Prospekt. 

 

 • Aktiv
 • Aktiv 1 - 15
 • Aktiv begränsad
 • Aktiv plus
 • Aktiv greenfeemedlem (visas i SGF-statistiken som Aktiv medlem)
 • Aktiv greenfeemedlem 1-5 (visas i SGF-statistiken som Aktiv medlem)
 • Aktiv Nordea Tour
 • Aktiv Skandia Tour
 • Hedersmedlem
 • Nybörjare
 • Passiv
 • Prospekt

Status Aktiv greenfeemedlem användes för de medlemmar som inte har fullt medlemskap och inte skall ingå en klubbgrupp för t.ex. Värmlandsgreenfee. 

Statusen Aktiv Plus har tillkommit för att hjälpa klubbarna med samarbetsformer mellan klubbarna. Den typiska användningen är att använda denna status på de medlemskapstyper, som ger andra klubbar fritt spel eller rabatterad greenfee via klubbgrupper.

Status = Nybörjare innebär att personen inte räknas som medlem i statistiken till SGF för beräkning av SGF- och GIT-avgifter. 

I fältet Automatisk uppläggning av avgifter skall man koppla de avgifter som alltid skall debiteras för aktuell medlemskapstyp. Man kan koppla in flera olika avgifter. Detta innebär att när man skapar en ny medlem eller ändrar en medlems medlemskapstyp så påföres dessa avgifter automatiskt.
Hur man skapar avgifter beskrivs på sidan Medlems- och spelavgift.

(Nyhet i GIT Release 20170425) 

Inaktivera medlemskapstyper som inte längre används

Man kan ta och inaktivera en medlemskapstyp som inte längre används, detta underlättar den dagliga hanteringen i systemet. Medlemskapstypen försvinner då från överblicksbilden över de olika medlemskapstyperna som finns på klubben, den inaktiverade medlemskapstypen kommer inte heller att visas i vyerna för avgifts- eller reservationsregler så länge som medlemskapstypen är inaktiverad.


 

Öppnar man upp en medlemskapstyp, då hittar man en bockruta för om medlemskapstypen skall vara aktiv eller inte (samma funktion finns på artiklar i systemet).  

Bockar man ur rutan och sedan sparar då blir medlemskapstypen satt som inaktiv. Om det skulle fortfarande ligga medlemmar kvar i en medlemskapstyp som man försöker inaktivera så visas information om att det inte går att genomföra åtgärd förrän man har tömt medlemskapstypen med medlemmar.

I standardläge visas inte de medlemskapstyper som man valt att inaktivera, men genom att bocka ur rutan Visa endast aktiva, så kan man få fram alla medlemskapstyper igen, det kan vara så att man vill återuppta en viss medlemskapstyp.   

OBS

Om man skapar en ny medlemskapstyp, kan det hända att man måste justera/komplettera några avgiftsregler för en eller flera avgifter.

Koppla en avgift till en medlemskapstyp

När man har skapat olika typer av avgifter, kan man koppla en eller flera avgifter till en medlemskapstyp. Det innebär att när man tilldelar en person en medlemskapstyp så tilldelas automatiskt även de kopplade avgifterna.
När man öppnat en medlemskapstyp trycker man knappen Lägg till för att lägga till en avgift. Sök fram aktuell avgift och klicka Välj. En befintlig avgift kan raderas från medlemskapstypen med knappen Ta bort.

 

När du klickar på Lägg till i ovanstående fönster visas dialogen för sökning artiklar/avgifter. Det är samma sökfunktion som aktiveras med kommando Ekonomi » Sök artikel/avgift… Sökningen går till på ungefär samma sätt alltid när man skall söka efter artiklar eller avgifter. Det som skiljer mellan olika sätt att aktivera artikelsökningen är vilka artiklar du kan söka fram.

När du söker artiklar/avgifter för t.ex. medlemskapstyper kan du bara söka spelavgifter, medlemsavgifter eller övriga avgifter, varför typen av artikel är nedtonad i detta fall. Endast aktiva avgifter visas. Markera den artikel du vill koppla ihop med medlemskapstypen och klicka på knappen Välj för att lägga till respektive artikel till medlemskapstypen, upprepa för varje artikel du vill lägg till.

 

Tänk på att

Du kan inte ta bort/radera en medlemskapstyp som används, däremot kan man inaktivera en medlemskapstyp. Det går inte att inaktivera en medlemskapstyp som innehar medlemmar, dessa behöver flyttas före man kan inaktivera.

Avgifter som tilldelats automatiskt kan tas bort manuellt på en medlem.

Om du skapar en ny medlemskapstyp med koppling till en avgift med avgiftsregler, kan det hända att du måste justera/komplettera avgiftsreglerna för avgiften.

Om du lägger in en ny medlem på hösten strax innan du tilldelar nya avgifter för nästa år, kan medlemmen få dubbla avgifter i samband med tilldelningen, om man har kopplat en avgift till medlemskapstypen.