Senast uppdaterad:

Skriv ut

Greenfee

Tidbokningen förutsätter att det finns greenfeeartiklar, varför man måste definiera minst en greenfeeavgift. Normalt räcker det med en greenfeeartikel med olika avgiftsregler med vilka de olika avgifts-beloppen definieras.

När en person bokar en tid, söker systemet alltid den lägsta greenfeeavgiften enligt reglerna, när det finns flera olika greenfeeavgifter, s.k. systemval.

Ej Systemval

Man kan nu markera att en greenfeeavgift inte skall väljas av systemet. Sätt en bock i rutan för "Ej systemval" för de greenfeeavgifter som inte skall väljas automatiskt vid bokningar. 
Greenfeeartiklar markerade med Ej systemval, visas inte heller som alternativ på Min Golf.

Ej systemval kan t.ex. användas för en speciell artikel för rabatterad greenfee, som kansliet kan välja manuellt vid speciella tillfällen, som t.ex. vid omfattande banarbeten eller "Spel med medlem" osv.

Tänk på att Visa

Man skall inte lägga in en avgiftsregel som ger de egna medlemmarna 0 kr i greenfee, detta styrs av spelavgiften.

 

Välj artikeltyp Greenfee och motsvarande artikelgrupp. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT och i OSCAR.
Bocka i rutan Ej systemval om artikeln inte skall ingå i det automatiska systemvalet.
I rutan Giltighetstid anges det tidsintervall som avgiften avser. Normalt gäller en greenfeeavgift 1 dag, men man kan också ha t.ex. veckogreenfee eller andra tidsintervall för en greenfee. Oftast gäller avgiften från betalningsdagen men andra varianter kan förekomma.

Beloppet i fältet grundavgift är det högsta greenfeebeloppet för den aktuella greenfeeartikeln, med avgiftsregler definierar man lägre avgifter för olika medlemskapstyper, åldrar, veckodagar, tider etc.

Det finns fyra underflikar med ytterligare parametrar för en greenfeeavgift.

 • Spelrättighet
 • Avgiftsregel
 • Rabattregel
 • Bokande system
   

Spelrättighet

Här definierar man bana och tidpunkt när greenfeeavgiften berättigar till spel. Man anger dagar och klockslag när avgiften berättigar till spel.
Man kan även ange en tidsperiod och ett visst antal ronder Periodmax, som greenfeeavgiften berättigar till spel.

Om man har andra typer av greenfee än vanlig dagsgreenfee t.ex. veckogreenfee, x-dagars greenfee, greenfee för x antal ronder, måste man definiera olika greenfeeartiklar. Dessa kallas för Lös greenfee eller Förbetald greenfee, och säljes som separata artiklar, läs mer på sidan Lös (förbetald) greenfee ».
Dessa artiklar kan också markeras med "Ej systemval".

Avgiftsregler

Man kan ha olika avgifter för olika dagar, medlemskapstyper, åldersgrupper eller klubbgrupper. Man kan bara ange avgiftsregler för lägre avgifter än grundbeloppet.

Man kan även skapa en s.k. förbokningsavgift, positiv eller negativ. Man kopplar inte denna direkt till en greenfeeavgift, utan man skapar en egen artikel av typen förbokningsavgift.
Läs mer på sidan Avgifter » förbokningsavgift ».

Exempel på en definition
av en avgiftsregel med klubbgrupp med reducerad greenfee för spelare från Värmlandsklubbar på vardagar.

Det är inte ovanligt med 15-20 olika avgiftsregler för greenfee.

Rabattregel

En vanlig form av greenfeerabatt, är att gäster till medlemmar kan få en extra rabatt på greenfeeavgiften. Denna typ av rabatt kan definieras under fliken rabattregel.
Här kan även klubbgrupperna komma till användning, för att t.ex. rabattera greenfee för grannklubbar. Giltighetstiden sätts normalt till en dag från betalningsdagen, men det kan också förekomma veckogreenfee eller liknande.

Bokande system

 

Man kan begränsa en greenfeeavgift till vissa kanaler genom vilka bokning kan ske.

Bokningar kan ske från ett antal olika system, och man kan definiera olika avgifter beroende på vilket system som bokar avgiften.

Bocka för de system som får boka aktuell avgift under fliken Bokande system.
De system man har bockat för visas även direkt i startbilden för avgiften i rutan Giltig för bokande system.

I dagsläget finns följande bokande system upplagda:

- Citybreak (är en del av Turistsatsningen på golf.se och Visit Sweden)
- GIT 
- Golfboxterminal
- Golfturism (används inte av någon aktör ännu)
- Min Golf
- Min Golf Företag (är företags- och hotellbokningen)
- Min Golf mobil (en mobilapp som finns för iPhone och Android)
- Min Golf Skandinavien (är den sida som danska, finska och norska spelare använder när de bokar starttider via Min Golf)
- SGF Applikation (används ej längre)
-Terminal (Golfterminalen)
- Utlandsturism 
- Voiceprovider (röststyrningstjänst för att boka/avboka starttider) 

Avaktivera en avgift

Man kan inte ta bort en avgift som man har använt i GIT eller i OSCAR. Om man inte vill att avgiften längre skall kunna användas klickar man bort bocken i rutan Aktiv. Detta innebär att avgiften finns kvar men den kan inte användas i GIT eller i OSCAR. Man återaktiverar en avgift genom att bocka i rutan Aktiv igen.

Tänk på att Visa

 • Minst en greenfeeartikel måste definieras.
 • Med avgiftsreglerna räcker det oftast med en enda greenfeeavgift.
 • Välj enkla beskrivande namn eftersom greenfeenamnen visas på webben i Min Golf.
 • Har man olika spelrättigheter eller olika konton beroende på bana, måste man skapa olika greenfeeavgifter.
 • Om man väljer att avgiften gäller 1 dag från betalningsdagen kan man inte betala greenfee i förskott, någon eller några dagar innan.
 • Om man skapar en ny medlemskategori eller ålderskategori, kan det hända att man behöver justera avgiftsreglerna för greenfee också.
 • Har man greenfeekuponger (=presentkort) måste man skapa separata artiklar.
 • Glöm inte att bocka för vilka bokande system som får eller inte skall få boka avgiften.

Vill du veta vad dynamisk prissättning är? Visa

Vill du arbeta med dynamisk prissättning av Greenfee läs mer på sidan som hanterar Dynamisk prissättning.

Rabattregel Visa

Som komplement till de vanliga avgiftsreglerna kan man även lägga in en rabattregel. Denna regel knyts till vem som bokar tiden och vem som är medspelare till bokaren.

En ny form av rabatt på greenfee har införts s.k. rabattregel vid definition av greenfeeavgifter.

Avsikten med en rabattregel är att ge möjlighet för klubben att ge rabatter till greenfeegäster som är inbjudna (och inbokade) av en medlem i klubben. Rabatten gäller endast när en medlem bokar in ett antal gäster.


Rabattregeln går att specificera till datumintervall, olika dagar och klockslag. Man måste specificera vad bokaren är för typ av medlem samt vad greenfeegästerna har för relation till klubben/bokaren. Man specificerar en rabattregel genom att klicka på fliken rabattregel och därefter fylla i villkoren för rabatten i dialogrutan, och klicka Spara.

I fältet Urval spelare specificerar man ålderskategori, medlemskapstyp, klubbgrupp eller kön, även SGF-status kan specificeras.
Först väljer man vilka som avses enligt listrutan, egna medlemmar och/eller gäster, klubbgrupp eller SGF-status.
Avsedd för att ge extra rabatt ovanpå avgiftsregler och rabatt för spel med medlem.

OBS... Om en person ingår i en klubbgrupp (som med en avgiftsregel ges en lägre avgift) och ni har lagt upp en rabattregel med t.ex. Spel med medlem som också ger rabatt. Då kommer den personen att få reducering av avgiften två gånger om han/hon är "giltig" för både avgiftsregeln och rabattregeln.
Tips.. För att undvika "rabatt på rabatt", skapa en klubbgrupp med alla klubbar i Sverige exkl GF-samarbetsklubbarna (golfklubbarna som ni har upplagda avgiftsregler med). 

Paket-greenfee (förbetald) Visa

En förbetald greenfee kan användas när man erbjuder gäster t.ex. olika greenfeepaket.

Exempel på greenfeepaket kan vara att betala för ett antal greenfeedagar vid ett och samma tillfälle t.ex. veckogreenfee, greenfee för x antal dagar eller greenfee för x antal ronder under en given tidsperiod.

Dessa typer av greenfeeartiklar måste definieras separat på samma sätt som den vanliga greenfeeartikeln för dagsgreenfee.

Man kan markera denna typ av greenfee som "Ej systemval", om man inte vill att dessa skall ingå i det automatiska valet av greenfee, utan bara kunna användas i kansliet.

Under giltighetstid anges den tidsrymd som greenfeen avser, man kan välja dagar, veckor, månader och år. Ange också när tidsrymden startar, fr o m betalningsdagen eller från ett givet datum.
Grundavgiften avser beloppet för hela den aktuella tidsrymden.

Med spelrättigheterna kan man t.ex. styra att greenfeeartikeln gäller ett visst antal ronder. Spelaren betalar i förskott för ett antal ronder, som automatiskt räknas ner vid tidbokningen. När max antal ronder har uppnåtts väljs greenfee enligt den normala greenfeeavgiften för enstaka ronder.

Man anger spelrätten för olika banor, veckodagar och tidpunkt.

Man skriver in aktuellt antal ronder i fältet periodmax, vilket är max tillåtna ronder under den angivna totala giltighetstiden.

I bokningsbilden väljer man greenfeeartikeln i fältet Eget val i stället för systemval i rutan Avgift. Fungerar bara vid bokning med Golf-ID.

Detta gör man vid första tidbokningen med aktuellt greenfeepaket. Genom att registrera artikeln, så aktiveras artikeln och avräkning/period sätts igång.

När en person med en förbetald greenfee därefter bokar tid som faller inom tidsramen för den förbetalda greenfeeavgiften noteras automatiskt avgiften som betald. Samma avgiftsbelopp visas i bokningsfönstret men avgiften är betalmarkerad med ett B.

Om greenfeeavgiften gäller ett visst antal gånger (periodmax) inom en bestämd tidsperiod, avräknas varje bokning från angivet periodmax, och avgiften noteras automatiskt som betald tills antal ronder enligt periodmax är uppnått.