Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift begränsad

Spelavgift begränsad på person är variant av spelrätt som ger möjlighet att skapa spelavgifter med begränsad spelrätt med avseende på antal spelade ronder under en viss tidsperiod.

Denna funktion skapas genom att skapa en ny typ av spelavgift som kallas Spelavgift begränsad. Till denna spelavgift knyter man en spelrättighet, som utöver bana och dagar åsätts det antal ronder som anger hur många ronder som spelaren får boka utan avgift under angiven tidsperiod.

Antalet ronder avräknas vid varje bokning av speltid och när antalet ronder har uppnåtts, betraktas spelaren som en greenfeemedlem och får då betala en greenfeeavgift för att få spela.

Funktioner i spelavgift begränsad 

 • GIT-admin skall kunna justera antal kvarvarande ronder, både öka (lägg till rond) och minska (makulera rond) antal spelade ronder.
 • Tävlingsronder ska kunna räknas av från antal ronder (OBS... Detta behöver göras manuellt av GIT-admin).
 • En person skall kunna ha flera aktiva spelavgift begränsad.
 • Vid två eller flera avgifter av typen spelavgift begränsad skall den med kortast tid avräknas först.

Detaljerad beskrivning

Man administrerar denna funktion på sina resp. ställen, men hela funktionen dokumenteras här för att enklare kunna läsa hur man hanterar en begränsad spelrätt.

 1. Skapa en eller flera spelavgifter med typen Spelavgift begränsad
 2. Ange antal ingående ronder under spelrättigheter
 3. Koppla spelavgiften till aktuell spelare
 4. Avräkning av  antal spelade ronder sker automatiskt
 5. Manuell justering av antal spelade ronder
 6. Räkna av en tävlingsrond från antal spelade ronder
 7. Se status på antal kvarvarande ronder
 8. Frågor och svar

1.Skapa en eller flera spelavgifter med typen Spelavgift begränsad Visa

Först skapar man en spelavgift med artikeltyp Spelavgift begränsad, övriga parametrar skiljer sig inte från vanliga spelavgifter. Man kan skapa flera olika spelavgifter för begränsad spelrätt med olika tidsperioder, rondantal, banor och speldagar.

 

Artikeltyp skall vara Spelavgift begränsad. Artikelgrupp skall vara Spelavgift.

Giltighetstid är den tid under vilken antal ronder gäller. Bokningar utanför denna tidsperiod debiteras med aktuell greenfeeavgift. Om avgiften gäller helt år lämna fältet År tomt, för att kunna tilldela avgiften nästa år.

OBS... Maximalt kan giltighetstiden sättas till 1 år eller 12 månader (detta p.g.a. av att det skapar problem vid rensning av alla starttider som görs kontinuerligt centralt).

Gör en Beskrivning som tydligt beskriver när spelrätten gäller.

Grundavgiften kan på vanligt sätt justeras nedåt via Avgiftsregler, t.ex. en lägre avgift för juniorer.

Spara när du är klar med alla inställningar.

OBS... Om man har spelare med avgifter av typen spelavgift begränsad, skall man även lägga in en "fiktiv" greenfeeavgift för att kunna makulera en spelad rond. Läs mer hur du kan hantera detta under Punkt 5 längre ner i listan. 

2.Ange antal ingående ronder under spelrättigheter Visa

Det är spelrättigheterna som avgör när spelaren får boka tider utan avgift. Klicka på fliken Spelrättighet varvid denna dialogruta visas.

Möjlighet finns nu att även ange klockslag för när spelrättigheten är giltig.

 

Bocka för den eller de banor och de dagar där spelrätten gäller, minst 1 bana måste anges.

Tidsperiod är nedtonad då det är den tidsperiod som angavs på avgiften som gäller.

I fältet Max utnyttjande anger man det antal ronder som gäller för den begränsade spelrätten.

Periodmax är det totala antalet ronder som ingår i spelrätten under angiven tidsperiod för avgiften.

Man kan dessutom ange ett antal delmängder för att i detalj styra när ronder kan bokas mot denna spelrättighet.

Man måste ange ett antal under Periodmax, medan de andra antalsfälten är valfria.

De valfria antalsfälten Månadsmax, Veckomax och Dagmax är max antal ronder på en kalendermånad, vecka resp. dag.

Varav helg är antal bokningar på lördag/söndag inom resp. tidsperiod.

Om man bokar en tid utanför periodmax eller utanför någon av de andra maxantalen, påföres vanlig greenfeeavgift.

Fältet Max en starttid per dag gäller inte för begränsad spelrätt.

Glöm inte att Spara när du har gjort en förändring.

Tips... Om klubben har mer än en bana och vill skapa en spelavgift som innehåller exempelvis 2 spel på en bana x och 2 spel på bana y. Lägg upp två olika spelavgifter som sedan läggs upp på personen.

3.Koppla spelavgiften till aktuell spelare Visa

De personer som skall ha denna typ av medlemskap måste kopplas ihop med den aktuella spelavgiften som har begränsad spelrätt. Detta kan göras på tre sätt:

 • Man kan knyta den aktuella spelavgiften till en medlemskapstyp och byta medlemskapstyp på personen. Detta är huvudalternativet då det lätt går att tilldela samma avgift nästkommande år.
 • I personbildens avgiftsflik, kan man direkt tilldela den aktuella spelavgiften.
 • Med funktionen Tilldela avgifter under menyvalet Ekonomi kan man tilldela avgiften till flera personer samtidigt.

Man debiterar och fakturerar avgiften på samma sätt som alla andra spelavgifter och medlemsavgifter.

En person måste ha relationen medlem eller köande för att kunna få denna typ av spelavgift.

Personen får inte ha någon annan avgift som ger spelrättighet, man kan dock ha flera spelavgifter med olika tidsperioder och antal ronder på samma person.

Aktivering av avgiften sker på samma sätt som alla andra spelavgifter, d.v.s. automatiskt vid fakturering eller manuellt i efterhand, beroende på inställningarna för avgiftsaktivering.

4.Avräkning av antal spelade ronder sker automatiskt Visa

När man bokar en tid i tidsbokningen via GIT, Min Golf eller Golfterminalen, räknas antal kvarvarande ronder ner med 1. Kontroll sker också mot de olika räknarna för begränsning av antalet ronder på helger, månad, vecka eller dag.

Om antalet tillåtna ronder överskrids, hanteras personen som en gäst eller en medlem med greenfee-medlemskap.

Om man har en begränsad spelrättighet som gäller på flera banor, räknas periodmax som gemensamt antal för båda banorna. Dvs. om Periodmax = 50 får antalet utnyttjade ronder på Bana 1 och Bana 2 tillsammans inte överstiga 50.

Om man däremot har två olika begränsade spelrättigheter, en rättighet på Bana A och en annan rättighet på bana B, avräknas varje bana för sig mot sitt resp. periodmax beroende på vilken bana som bokas.

Man kan ha flera spelavgifter med olika tidsperioder och antal ronder på samma person, om en bokning faller inom tidsramen för två olika spelavgifter avräknas de i den ordning de lades in på personen.

När man avbokar en tid via GIT, Min Golf eller Golfterminalen så uppräknas kvarvarande ronder med 1.

Om man via GIT-klienten avbokar en passerad outnyttjad tid, uppräknas även kvarvarande ronder, och tvärtom dvs bokar man via GIT in tid som redan har passerat sker ändå en nedräkning.

OBS! Det är bokningar som räknas (inte spelade ronder), så det är viktigt att avboka ej utnyttjade tider.

T.ex. har man gjort ett antal bokningar långt i framtiden som uppgår till periodmax, och man gör en ny bokning till i morgon, får man en greenfeeavgift för i morgon, eftersom inbokade tider uppgår till periodmax.

OBS! Det är viktigt att alla ej inbokade ronder, typ bollrännetider, bokas i efterhand vid en begränsad spelavgift. Via GIT-klienten kan man boka tider i förfluten tid, godkänn varningsmeddelandet vid bokningen så nedräknas kvarvarande dagar. Det är viktigt att informera medlemarna med begränsad spelavgift, att de i efterhand måste boka in tider som spelats utan tidsbokning, t.ex. via bollränna.

    

5.Manuell justering av antal spelade ronder Visa

Skapa en greenfeeavgift med 0 kr

För att manuellt kunna räkna ner antal spelade ronder utan att avboka tiden i starttidsschemat, behöver man en "fiktiv" greenfeeartikel med 0 i avgift.

Skapa först en greenfeeartikel med namnet "Makulerad spelavgift begränsad".

Ange följande parametrar på den fiktiva artikeln.

 • Ange namnet Makulerad spelavgift begränsad
 • Avgiften måste markeras som Aktiv och Ej systemval.
 • Avgiften skall vara 0 kr.
 • Sätt giltighetstiden till 1 år
 • Lägg till spelrättighet till aktuella banor alla dagar alla tider.

 

Minska antalet spelade ronder

På avgiftsfliken i personbilden har det tillkommit en redigeraknapp för avgifter av typen spelavgift begränsad. Markera avgiften för spelavgift begränsad i bockrutan och klicka knappen Spelavgift begr.

 

En dialogruta visas där antalet tillgängliga och antalet bokade ronder framgår. Alla bokade ronder visas i en lista med datum, bana och ev tävlingsnamn.

 

När du vill räkna ner antalet spelade ronder, markerar du den aktuella ronden och klickar knappen Makulera.

 

I fältet Avgift markerar du Eget val och väljer den "fiktiva" avgiften Makulerad spelavgift begränsad och klickar Spara.
Denna avgift/artikel räknar ner antalet spelade ronder med 1.

Öka antalet spelade ronder

När man vill öka antalet spelade ronder klickar man knappen Lägg till spelad rond.

Här kan man välja att lägga till en Tävlingsrond i GIT, en Tävlingsrond i Nya GIT Tävling eller en Sällskapsrond.
När man väljer en tävlingsrond i GIT visas de tävlingar som spelaren är anmäld till i en valruta. Välj den aktuella tävlingen och klicka Spara.

Väljer man en tävling i Nya GIT Tävling skriver man själv in namnet på tävlingen i listrutan vid Nya GIT Tävling.

Väljer man en Sällskapsrond skall man välja Bana, Datum och Klockslag för den spelade ronden.

6.Räkna av en tävlingsrond från antal spelade ronder Visa

Tävlingar räknas inte av från antalet spelade ronder automatiskt, dessa måste räknas av via manuell hantering av GIT-administratör.

I GIT Tävling kan startlista med kolumn Medlemskapstyp tas ut.
När en tävling lottas eller är klarrapporterad tar en GIT-administratör fram startlista innehållande medlemskapstyp och har den som underlag vid avräkningen av antalet spelade ronder för spelare med spelavgift begränsad.

Med denna lista som underlag får man manuellt lägga till en spelad tävlingsrond på aktuella spelare.

 • Sök fram spelaren i GIT
 • Gå in på fliken Avgifter
 • Bläddra fram och markera avgiften för spelavgift begränsad
 • Klicka knappen Nyttjandegrad.
 • I dialogrutan Spelavgift begränsad klicka knappen Lägg till spelad rond
 • Markera Tävlingsrond i GIT Tävling
 • Skriv in namnet på tävlingen
 • Välja bana, ange datum och tid
 • Klicka Spara

   

 

7.Se status på antal kvarvarande ronder Visa

Man kan se hur många ronder som återstår inom den begränsade spelrättigheten på tre sätt.

 • Via avgiftsfliken i personbilden
 • Via spelaregenskaper i tidbokningen
 • Via rapporten GIT.Spelavgift_begränsad.Excel.rpx under personrapporter

För att visa status på kvarvarande ronder söker man fram personen i registret, och klickar på avgiftsfliken.

 

Markera den avgift som gäller för den begränsade spelrättigheten och klicka knappen Spelavgift begr. Knappen är bara aktiv när en begränsad spelavgift är markerad.

I dialogrutan som visas framgår villkoren för den begränsade spelavgiften (tidsperiod, bana och dag) samt antal speldagar enligt spelrätten samt kvarvarande dagar för resp. räknare.

Under varje räknare visas två tal:

Kvarvarande ronder (Ursprungligt antal ronder)

I detta exempel är utgångsvärdet för antal ronder = 10 (periodmax) varav 5 ronder får spelas på helger.

2 vardagar och 1 söndag är inbokad, varför det återstår 7 speldagar varav 4 får vara på en helg.

Det andra sättet att visa denna dialogruta är att visa spelarens egenskaper i tidsbokningen. Dubbelklicka en inbokad boll eller högerklicka och välj Boka (Ctrl-B) för att visa bokningsinformationen för hela bollen.

Markera aktuell spelare och klicka knappen Egenskaper, när du sedan i egenskapsdialogen klickar på knappen Spelavgift begränsad, visas ovanstående dialogruta med information om kvarvarande speldagar.

 

 

    

 

8.Frågor och svar Visa

Fråga: Hur kan man justera ett felaktigt antal kvarvarande dagar för en person?


Svar: Kansliet kan via GIT-klienten öka antalet ronder genom att avboka en tid (i framtid eller passerad tid) och minska antalet ronder genom att göra en ny bokning (i framtid eller passerad tid).

Fråga: Fungerar begränsad spelrättighet vid bokning via Min Golf?

Svar: Ja, alla bokningar och avbokningar oavsett kanal, GIT, Min Golf eller Golfterminalen hanteras korrekt med nedräkning resp. rollback (uppräkning) av antal kvarvarande ronder.

Fråga: Fungerar rondavräkning om man bokas in som gäst eller med namn?

Svar: Nej, bokning måste ske med Golf-ID.

Fråga: Vad händer när antalet ronder uppnåtts?

Svar: När antalet Spel (ronder) är förbrukade hanteras personen som övriga gäster (som ej har relationen medlem) eller som medlem utan aktiv spelavgift. Samma sak gäller när man uppnått t.ex. månadsmax eller veckomax etc.

Fråga: Kan jag skriva ut en rapport med antal nyttjade och kvarvarande ronder?

Svar: Ja, finns under menyvalet Rapporter - Personrapporter, rapporten heter GIT.Spelavgift.begränsad.Excel

Fråga: Kan spelavgift begränsad vara familjerabattgrundande?

Svar: Ja.

Fråga: Måste man ha relationen medlem för att kunna ha spelavgift begränsad?

Svar: Nej, person som saknar aktivt medlemskap kan ha relationen köande. Begränsningen är då att Spelrättighet begränsad på GK kan bara boka starttid via den egna klubben. Ingen bokning via Min Golf, Golfterminalen, Skandinavisk bokning eller Voiceprovider kan göras.

Fråga: Kan man boka en tid i efterhand om en medlem t.ex. har spelat en rond utan tidsbokning t.ex. en tidig morgontid via bollränna?

Svar: Ja, via GIT-klienten kan man boka en tid i förfluten tid. Man får ett varningsmeddelande vid bokningen, men det är bara att godkänna bokningen. så sker avräkningen av kvarvarande ronder.

OBS! Det är viktigt att alla ej bokade ronder, typ bollrännetider, bokas i efterhand vid en begränsad spelavgift, informera medlemmarna om detta vid försäljningen.

Fråga: Kan man köpa flera spelavgifter med begränsad spelrätt, och hur sker avräkningen i så fall?

Svar: En klubb kan t.ex. ha en begränsad spelavgift med 5 ronder. Köper man två sådana spelavgifter har man totalt 10 ronder, den först registrerade spelavgiften avräknas först. Man kan inte välja vilken av de två spelrätterna med 5 ronder vardera som nedräknas.

Fråga: Kan man ta bort en avgift av typen spelavgift begränsad från en medlem?

Svar: Ja, men om man har inbokade tider, måste dessa först avbokas och avgiften måste återbetalas, innan man kan radera avgiften för en person.