Aktivering av avgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För att en avgift skall ge de rättigheter som knutits till avgiften måste avgiften aktiveras. Man kan aktivera avgifter manuellt eller automatiskt vid faktureringen.

Meny

Ställ in aktivering av medlemskap:
Välj menyn Ekonomi, sedan Inställningar och klicka på Medlemskapsaktivering.

I GIT finns två olika nivåer av aktivering vid betalning av en avgift.

  • Aktivering av avgift . Detta innebär att avgiften är betalningsnoterad och ger den rättighet som avgiften avser. T.ex. att en vagnplats reserveras för medlemmen eller att man har rätt att spela på den egna banan de tider som avgiften avser utan att betala greenfee.
  • Aktivering av medlemskap. Detta innebär att man är aktiv medlem i den egna golfklubben och att andra klubbar kan se att man är medlem i en svensk golfklubb samt att man erhåller tidningen Svensk Golf (efter principen en tidning per hushåll).

Båda aktiveringarna kontrolleras vid tidbokningen. 

Avgiften måste vara aktiv för att man skall få spela på den egna banan utan att betala greenfee. 
Medlemskapet måste vara aktivt för att man skall synas som medlem för andra klubbar och för att få tidningen Svensk Golf. 

Då båda typerna gäller från ett datum till ett annat är det viktigt att de är aktiverade för att inte hindra medlemmen att boka tider. För att inte ställa till problem vid tidbokningen om en avgift inte är registrerad som betald just den dagen, finns det en funktion för att aktivera avgiften och medlemskapet automatiskt direkt i samband med faktureringen. 
Det innebär att man tror på att medlemmarna betalar sina avgifter och att man i de fall medlemmen inte betalt manuellt, går in i systemet och spärrar medlemmen för spel, s.k. avvikelseregistrering. 

Automatisk aktivering av avgifter och medlemskap

Man kan använda automatisk aktivering i samband med faktureringen. Inställningen gör du med menykommando Ekonomi » Inställningar » Kassa…
Man kan styra om båda alternativen Automatisk aktivering av avgifter vid fakturering och Automatisk aktivering av medlemskap, skall aktiveras vid fakturering eller om bara avgiften skall aktiveras vid faktureringen.

 

Man kan tänka på två olika scenarier om man skall aktivera avgifter och medlemskap automatiskt eller om man skall aktivera varje medlem manuellt.

  • Betalar merparten av medlemmarna sina avgifter i tid, kan man med fördel använda automatisk aktivering. Man behöver då bara registrera avvikelser, det vill säga de medlemmar som inte betalt avgiften en viss tid efter förfallodagen.
  • Om man har många medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid, kan det vara bra att aktivera medlemskapet manuellt. Medlemmen får ju inte tidningen Svensk Golf eller kan inte spela på andra klubbar innan avgiften är betald. Det ger visst merarbete med manuell aktivering men man får förhoppningsvis fler medlemmar som betalar i tid nästa gång.

Man aktiverar avgiften manuellt genom att bocka i rutan för betalning (kolumnen A) för respektive avgift.

 

 

Man aktiverar medlemskapet manuellt genom att ändra giltighetsdatumet för medlemskapet. Det är även här man kan avaktivera ett medlemskap genom att sätta ett datum som redan är passerat.

OBS

Alla klubbar har olika regler för medlemskap och uteslutning av medlemmar ur klubben, kontrollera detta i samband med medlemskapsaktiveringen, så att klubbens stadgar följs.