Administratörer

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Behörighetssystem i GIT Tävling införs under maj månad 2018. Ger möjlighet för klubben att styra vad enskilda användare ska kunna göra i klubbens GIT Tävling. Detta görs med hjälp av olika rättigheter. Inledningsvis kommer samtliga användare ha samtliga rättigheter och därmed åtkomst till samtliga funktioner i GIT Tävling. De ligger i klubbens ansvar att administrera sina egna användare i GIT Tävling. Rättigheterna ger användaren tillgång till att administrera olika funktioner (t.ex. Skapa / Kopiera / Ta bort tävling) i systemet vilket i så fall gäller för samtliga tävlingar som är upplagda på klubben (rättigheterna avser alltså inte enbart vissa tävlingar t.ex. en viss kategori tävlingar).

Allmänt om behörighetssystemet i GIT Tävling

Behörighetssystem för användare, finns tillgängligt i GIT Tävling fr.o.m. 16 maj 2018. Funktionen ger klubbarna möjlighet att ställa in åtkomsträttigheter specifikt per användare. Vilka personer som får tillgång till GIT Tävling, styrs fortfarande via Uppdrag i GIT-klienten (Golfens IT-system). Lika så om det rör sig om en ny användare som ska få tillgång till GIT Tävling, då behöver personen få ett uppdrag upplagt på sig i GIT. Läs vidare om vilka specifika rättigheter som krävs för att få tillgång till GIT Tävling, klicka här för att läsa mer.

Administratörer i GIT Tävling

I inställningar (kugghjulen) inne i GIT Tävling, hittar vi fliken Administratörer. Där hittar vi personerna som är upplagda som användare för klubbens GIT Tävling. De kan förekomma att användare visas i vyn trots att de inte längre har någon behörighet till GIT Tävling, detta för att användaren försvinner inte per automatik om användaren uppdrag i GIT tagits bort / löpt ut.

Klickar vi på en användare (alternativt klicka på blåa pilen och välj redigera) visas olika så kallade åtkomsträttigheter, dessa ger användaren möjlighet att använda olika funktioner i GIT Tävling. Bockas en åtkomsträttighet ur, då kan användaren inte längre använda den funktionen eller kan användare inte komma åt den delen av GIT Tävling. T.ex. om åtkomsträttigheten Order of Merit bockas ur, då släcks ikonen och användaren kan inte gå in på klubbens Order of Merit längre.

 

Genom att klicka på frågetecknet i listan för Åtkomsträttigheter, visas förklaring för de specifika rättigheterna och vad dessa innebär.

Tidigare (innan behörighetssystemet infördes) hade samtliga användare som haft inlogg till GIT Tävling, haft full tillgång till samtliga funktioner. Detta innebär att samtliga användare kommer inledningsvis ligga upplagda med samtliga åtkomsträttigheter, så om klubben är nöjd med hur det har fungerat tidigare, alltså att samtliga användare har full behörighet då behöver klubben inte göra något. 
En ny användare som får tillgång till GIT Tävling kommer också inledningsvis ha behörighet till samtliga funktioner i GIT Tävling.

Hur gör klubben för att administrera åtkomsträttigheterna för sina användare?

För att klubben ska kunna ställa in åtkomsträttigheterna för användarna i GIT Tävling, krävs att person/er som skall vara Ansvarig/ Superuser för åtkomsträttigheterna behöver ha rättigheten Administratörer i kryssad, rättigheten gör det möjligt att ställa in sina egna åtkomsträttigheter samt andra användares rättigheter.

Genom att superuser på klubben går in och bockar ur rättigheten Administratörer från övriga användare, har dessa personer inte längre möjlighet att överblicka sina åtkomsträttigheter och har inte heller möjligheten att redigera dessa.Rapporter över överblicka samtliga användare och dess åtkomsträttigheter

Via ikonen Rapport som visas i Administratörsvyn kan en överblick göras för klubbens användare och vilka åtkomsträttigheter enskilda användare har. I rapportern som visas i Excelformat, visar samtliga användare och vilka åtkomsträttigheter personerna har. För att få åtkomst till rapporten krävs de att användaren har Inställningar (den ovan Administratörer) i kryssad.


Ta bort / avsluta åtkomst för person från / för GIT Tävling

Om en användare inte längre ska ha åtkomst till GIT Tävling, då måste uppdraget som användaren har i GIT plockas bort / avslutas från person. Alltså det räcker inte att ta bort (radera) personen via Administratörer i GIT Tävling.
Även om uppdraget i GIT tagits bort från person kommer användaren inte per automatik försvinna från vyn för administratörer i GIT Tävling, dock kan person ej logga in i GIT Tävling längre då åtkomsten styrs från GIT. Men ni kan ta och radera person från Administratörsvyn, i GIT Tävling för att hålla vyn uppdaterad med aktuella administratörer.

OBS

En ny användare som får tillgång till GIT Tävling kommer inledningsvis ha behörighet till samtliga funktioner i GIT Tävling. Klubben behöver gå in på användare och bocka ur de åtkomsträttigheter person inte ska ha åtkomst till.