Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemskapstyp

Medlemskapstypen är en av de viktigaste parametrarna i GIT. Medlemskapstypen används för att kategorisera typen av medlemskap för en medlem. Med hjälp av statusen som sätts på vardera medlemskapstyp kan ni identifiera en viss grupp av medlemmar, vilket är användbart om ni har Greenfee-samarbeten med andra klubbar.

Medlemskapstypen används för att styra avgifter, fakturering, tidbokning mm. Tänk igenom avgiftsstrukturen innan du skapar medlemskapstyperna.

Typiska medlemskapstyper kan vara:
Hedersmedlem
Medlem med full spelrättighet
Passiv medlem
Distansmedlem
Vardagsmedlem
Nybörjare under utbildning

Skapa medlemskapstyp Visa

Skapa medlemskapstyp

Du skapar en ny kategori med knappen Nytt. En befintlig kategori kan ändras genom att markera raden i rutan till vänster och klicka på Egenskaper.

 

Följande fönster visas när man skapar nya eller ändrar befintliga medlemskapstyper. Ge ett beskrivande Namn på medlemskapstypen. Beskriv medlemskapstypen lite mer utförligt i fältet Beskrivning. I fältet Status måste man välja en av fem fördefinierade status.

För att tillmötesgå behovet av att klubbar har sina unika medlemskap, finns de en generella statusar som samtliga medlemskapstyper behöver kopplas ihop med. Statusarna hjälper till att identifiera och särskilja en klubbs olika medlemskapstyper. Detta är nödvändigt för att kunna skapa Greenfee-samarbeten (klubbgrupper) med andra klubbar och statusarna används också till att skapa avgiftsregler för tävlingsavgifter som sätts upp i GIT Tävling.  De finns det en rad olika statusar bl.a. Aktiv 1-15, Aktiv Greenfeemedlem 1-5 som alla betraktas som Aktiva i SGF-statistiken. De finns tre statusar som ej räknas som aktiva (används för personer som är inlagda i klubbens medlemsregister som ej är aktiva golfande medlemmar) dessa är statusarna Passiva, Nybörjare och Prospekt.
Tips... En förkortning av statusen visas i samband med att du söker upp (via Sök person) en spelare som är aktiv medlem i en annan klubb. Detta kan vara användbart i fall där spelaren kommer från en klubb som ni har GF-samarbete men spelaren får ej rabatten. Då kan du se att spelare t.ex. är AG (Aktiv Greenfeemedlem), vilket inte inkluderas i GF-samarbetet. 

 • Aktiv (A)
 • Aktiv 1 - 15 (A1, A2...)
 • Aktiv begränsad (AB)
 • Aktiv plus (AP)
 • Aktiv greenfeemedlem (AG) 
 • Aktiv greenfeemedlem 1-5 (AG1, AG2...)
 • Aktiv Nordea Tour (ANT)
 • Aktiv Skandia Tour (AST)
 • Hedersmedlem (H)
 • Nybörjare - Ej aktiv, d.v.s ej spelande medlem
 • Passiv -  Ej aktiv, d.v.s ej spelande medlem
 • Prospekt -  Ej aktiv, d.v.s ej spelande medlem

Status Aktiv greenfeemedlem användes för de medlemmar som inte har fullt medlemskap och inte skall ingå en klubbgrupp för t.ex. Värmlandsgreenfee. 

Statusen Aktiv Plus har tillkommit för att hjälpa klubbarna med samarbetsformer mellan klubbarna. Den typiska användningen är att använda denna status på de medlemskapstyper, som ger andra klubbar fritt spel eller rabatterad greenfee via klubbgrupper.

Statusarna Passiv, Prospekt och Nybörjare innebär att personen inte räknas som medlem i statistiken till SGF för beräkning av SGF- och GIT-avgifter.  

Koppla en avgift till en medlemskapstyp

I fältet Automatisk uppläggning av avgifter kan du koppla de avgifter som alltid skall debiteras för aktuell medlemskapstyp. Du kan koppla flera olika avgifter t.ex. Medlemsavgift samt Spelavgift. Detta innebär att när du skapar en ny medlem eller ändrar en medlems medlemskapstyp så påföres dessa avgifter automatiskt (du kan också i de enskilda fallet välja att inte lägga på nya avgifter).

När du öppnar en medlemskapstyp trycker du knappen Lägg till för att lägga till en avgift. Sök fram aktuell avgift och klicka Välj. En befintlig avgift kan raderas från medlemskapstypen med knappen Ta bort.
OBS... Skapas en ny medlemskapstyp, kan det hända att man måste justera/komplettera några avgiftsregler för en eller flera avgifter.

När du klickar på Lägg till i ovanstående fönster visas dialogen för sökning artiklar/avgifter. Det är samma sökfunktion som aktiveras med kommando Ekonomi » Sök artikel/avgift… Sökningen går till på ungefär samma sätt alltid när man skall söka efter artiklar eller avgifter. Det som skiljer mellan olika sätt att aktivera artikelsökningen är vilka artiklar du kan söka fram.

När du söker artiklar/avgifter för t.ex. medlemskapstyper kan du bara söka spelavgifter, medlemsavgifter eller övriga avgifter, varför typen av artikel är nedtonad i detta fall. Endast aktiva avgifter visas. Markera den artikel du vill koppla ihop med medlemskapstypen och klicka på knappen Välj för att lägga till respektive artikel till medlemskapstypen, upprepa för varje artikel du vill lägg till.

Inaktivera medlemskapstyper Visa

Inaktivera medlemskapstyper som inte längre används

Du kan inaktivera en medlemskapstyp som inte längre används, detta underlättar den dagliga hanteringen i systemet. Medlemskapstypen försvinner då från överblicksbilden över de olika medlemskapstyperna som finns på klubben, den inaktiverade medlemskapstypen kommer inte heller att visas i vyerna för avgifts- eller reservationsregler så länge som medlemskapstypen är inaktiverad.

Öppnar man upp en medlemskapstyp, då hittar man en bockruta för om medlemskapstypen skall vara aktiv eller inte (samma funktion finns på artiklar i systemet).

Bockar man ur rutan och sedan sparar då blir medlemskapstypen satt som inaktiv. Om det skulle fortfarande ligga medlemmar kvar i en medlemskapstyp som man försöker inaktivera så visas information om att det inte går att genomföra åtgärd förrän man har tömt medlemskapstypen med medlemmar.


I standardläge visas inte de medlemskapstyper som man valt att inaktivera, men genom att bocka ur rutan Visa endast aktiva, så kan man få fram alla medlemskapstyper igen, det kan vara så att man vill återuppta en viss medlemskapstyp.