Senast uppdaterad:

Skriv ut

Leveransrapport GIT 8.0.71.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 16.e januari 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter: 
GIT-klienten version 8.0.71.0
GIT API version 3.0.80
Min Golf version 6.9.0

Bokning

GIT-8567 - E-post. Skicka e-post med bokningsbekräftelse när en DK/NO/FI- spelare bokas in.
From den här versionen av GIT kommer även skandinaviska spelare få bekräftels-mail
(om de har registrerad e-post) vid bokning/avbokning.


GIT-6769 - Webbetalning. Återköp i GIT starttidsschema av betalning gjord på webben, vi bör ändra text.
Förändrad text vid återköp i starttidsschemat.

GIT-8590 - Boka starttid: NullReferenceException visas när man använder "Ta bort/Ta bort bokning" med ett flertal spelare markerade då "Verkställ/Spara" inte använts.
Ett fult felmeddelande visades i formulär Boka starttid när man försökte ta bort en bokning innan
den var sparad. Nu visas ett korrekt felmeddeland
e.

GIT-8591 - Om flera artiklar bokas samtidigt i artikelbokningen och får samma bokningsnummer kan man inte avboka en av artiklarna utan man får runtime fel.
Nu går det att ta bort en artikel från en artikelbokning som innehåller flera artiklar.
Från Support-1138.


GIT-8592 - Artikelbokning: Det går inte att ändra tid på en artikelbokning via artikelschema utan att ta bort och lägga till bokningen igen.
Nu går det att ändra tid på en befintlig artikelbokning.
Från Support-1138.

Tävling

GIT-8184 - Tävling. Anmälan till HandiGolf in i GIT.
Klassificerad tävling är kompletterad med val för caddie och golfbil.
Ska främst användas för HandiGolftävlingar.


GIT-8516 - Mailutskick: Avanmälan från lagtävling skickar inga Traveas mail.
Kompletterat så att även avanmälan i lagtävling skickar ut bekräftelse på avanmälan
via Traveas mail.


GIT-8526 - Tävling: Lägg in kontroll i tävling så att tävlings- och klassnamn inte kan innehålla andra tecken än a-ö, A-Ö, 0-9, ´ , ` , parentes, bindestreck, understrykningstecken, punkt, komma och kolon.
Pga att det kom in konstiga osynliga tecken i tävlingsnamn som gjorde att tävlingarna inte
visades på Min Golf och Golf.se så har vi nu lagt in en kontroll mot otillåtna tecken.


GIT-8704 - Arrangemang: Lägg in kontroll i tävling så att arrangemangsnamn inte kan innehålla andra tecken än a-ö, A-Ö, 0-9, ´ , ` , parentes, bindestreck, understrykningstecken, punkt, komma och kolon.
Pga att det kom in konstiga osynliga tecken i tävlingsnamn som gjorde att tävlingarna inte
visades på Min Golf och Golf.se så har vi nu lagt in en kontroll mot otillåtna tecken.


GIT-8530 - Fönstret Sök tävling ska förändras.
Fönstret Sök tävling har gjorts större och nu visas 100 tävlingar på varje sida i stället för 50.

GIT-8519 - Mailutskick: Byte av spelare skickar bara mail till den person som avanmäls. Inte till den man anmäler.
När man använde funktionen Byt spelare skickades bara e-post till personen som avanmäldes.
Nu skickas e-post både till den som anmäls och den som avanmäls.


GIT-8521 - Tävling: Person utan behörighet att Läsa företag får felmeddelande "Behörighet saknas" när han/hon försöker öppna egenskaper på en tävling.
Ändrat så att behörighet Läsa företag inte behövs för att kunna se egenskaper på en tävling.

GIT-8579 - Tävling: Fel minimikrav i lagtävling kopplat till "Min spelare i lag".
Felaktigt meddelande ändrat vid skapandet av lagtävling.

GIT-8581 - Mailutskick:Anmälan till tävling som saknar startomgång skickar inga Traveasmail.
Nu skickas det ut e-post vid anmälan även om tävlingen saknar startomgång.

GIT-8583 - Tävling: Det tar väldigt lång tid att öppna formulär Tävling.
Vi har gjort ett försök till förbättring och upplever att det går snabbare i testmiljöerna.
Men detta måste kontrolleras i produktion för att se om det har blivit tillräckligt bra.


GIT-8596 - Tävling: Tävlingsmall för lagtävling ger "Error - FileNotFoundException".
Tävlingsmallen Lag 4 singlar + 2 foursome 27 hål fungerade inte utan man fick ett felmeddelande
istället. Detta är nu rättat.


GIT-8617 - Mailutskick:avanmälan till tävling tar inte bort semikolon i tävlingsnamnet.
Vid avanmälan till tävling var det vissa e-post som inte skickades ut till personen som avanmäldes
pga att det fanns ett semikolon i tävlingsnamnet. Fr.o.m. den här releasen går det inte att ha
semikolon i tävlingsnamnet.


GIT-8725 - Tävling: Avanmälan av lag där tävlingsavgifter är betalda går inte att göra. Får runtime fel.
Det gick inte att avanmäla ett lag i en lagtävling där någon i laget hade betalt tävlingsavgiften.
Felet rättat.

EkonomiGIT-8281 - Ekonomiväxel. Lägg till uppdaterad ekonomiväxel för SPCS för Win 7 med 64 bit.
Ekonomiväxeln uppdaterad med rättningar för SPCS (Win 7 64-bitars), Compakt och Fortnox.

GIT-8529 - Sök avgift/artikel. lägga till en kolumn för att visa om avgiften är aktiv eller inte.
Ny kolumn i formulär Sök avgift/artikel som visar om avgiften är aktiv eller ej.

GIT-8575 - Person: När annullering av en rond görs på en person som har en Enskild årsrevision sätt Lägsta under året till det värdet som sattes i Årsrevisionen inte i värdet från den Enskilda årsrevisionen.
Felet är rättat och nu sätts lägsta under året till det värdet som sattes i den Enskilda årsrevisionen
om man makulerar en rond efter att en Enskild årsrevision är gjord.
Från Support-1099, -1169 och -1171.

Administration

GIT-8105 - Rapporter. Underlag för uppföljning av medlemmars spel på den egna banan, inkl. rapport.
Ny rapport som visar hur många ronder klubbens medlemmar har spelat. Rapporten körs en gång
i månaden samtidigt som tidbokningsstatistiken och återfinns under menyval
Rapporter/Statistikrapporter/Statistik tidbokning.
I samband med detta är urvalsformuläret för tidbokningsstatistiken omgjort.


GIT-8408 - Rapporter. Ny rapport ”Fördelning per medlemskapstyp eller kö historik”.
Ny rapport som visar fördelning per medlemskapstyp eller kö och körs den sista varje månad.
Aktören kan välja att ta ut rapporten för passerade månader. Första körningen är gjord 2011-08-01.
Rapporten återfinns under Rapporter/Statistikrapporter/Statistik övrigt.


GIT-8409 - Rapporter: Ny rapport beslutsunderlag spel och medlemmar.
Ny rapport som visar bokningar, tävlingsstarter samt antal medlemmar, in- och utträde, på den egna
klubben samt nationella jämförelsetal.
Rapporten återfinns under Rapporter/Statistikrapporter/Statistik övrig
t.

GIT-8527 - E-postutskick från GIT. Komplettera urval med åldersspann.
Formulär Urval för e-postutskick i GIT är kompletterat med urval för åldersintervall och HCP-intervall

GIT-8528 - Distrikt. Se HCP-flik och kunna registrera ny HCP-rond på person.
Fr.o.m den här releasen går det att göra HCP-ändringar(enbart tävlingsrond och föranmäld
sällskapsrond) på en person när man är inloggad på Distrikt.


GIT-8421 - Ny person. När ny person läggs till så ska Sekretessflaggan inte vara default.
Fr.o.m. den här releasen kommer defaultvärde för en i GIT nyupplaggd person vara ”Godkänner att
namn publiceras på webb och Sökbar med namn i tjänsten Mina golfvänner” = Ja.


GIT-8522 – E-postutskick: lägg till kontroll i formulären för massutskick från GIT att fälten ämne och text är obligatoriska.
Kontroll tillagt så att det inte går att göra tomma e-postutskick från GIT.

GIT-8534 - Bana. ny flagga för att markera att detta är en 9-hålsbana.
Ny kryssruta ”9-hålsbana” i formulär Bana. När denna kryssruta är markerad kommer det vid
bokning på denna bana via Min Golf visas ett meddelande att banan är en 9-hålsbana och att
eventuellt ytterligare bokning av starttid behövs.


GIT-8545 - Distrikt. Möjlighet för ett distrikt att lägga till egna roller för kontaktpersoner.
Nytt menyval Register/Admin/Roller kontaktpersoner när man är inloggad på organisationsenhet
av typen Distrikt. Distrikten kan där lägga upp egna roller för kontaktpersoner.
Dessa roller kan sen användas av klubbarna i distriktet vid uppläggning av kontaktpersoner.
Även öppnat upp för distrikt att lägga upp egna kontaktpersoner som visas både på distriktet och
på klubbar inom distriktet.


GIT-8549 - HCP. Registrera 9-håls ronder.
Ny kryssruta”9-hålsrond” i formulär Ny HCP-ändring.
När aktören matar in resultat för en rond med kryssrutan 9-hålsrond markerad lägger GIT på
18 poäng till resultatet och nya buffertzoner för 9-hålsronder används.

GIT-8550 - HCP. Införa Klubbhandicap i GIT.
Klubbhandicap 37-54 är återinfört i GIT och 36+ borttaget. Alla personer i GIT som på
releasedagen har 36+ i HCP kommer att få nytt HCP = 54.
Personer med klubbhandicap kommer att kunna mata in HCP-grundande ronder (enbart sänkning).

GIT-8552 - HCP. Föranmälda sällskapsronder (EDS).
Ny funktion för att föranmäla sällskapsronder som är kopplade till en starttid.
Möjligheten finns både i GIT, Min Golf och Golfterminalen.


GIT-8600 - OE. Fliken Klubb behöver uppdateras med nytt datumfält Invald år och justering av fältet Grundad år
Förändringar i formulär Organisationsenhet.
Fältet Grundad år har bytt namn till Stiftad år och både fältet Stiftad år och Invald år har blivit
datumfält där datum antingen kan väljas eller skrivas in. Vid release kommer korrekta datum
att läsas in i fälten på de klubbar där datum finns.


GIT-8602 - Klubbens kontaktpersoner: Utöka formuläret med telefonnummer.
Ny möjlighet att lägga till alternativt telefonnummer för upplagd kontaktperson tillagt i formulär
Mottagare av information från SGF och distrikt.


GIT-8623 - Organisationsenhet: Komplettera fliken Klubb övrigt, gruppruta Övrigt med kryssruta för Boende och Grönt kort klubb.
I formulär Organisationsenhet fliken klubb och gruppruta Övrigt har vi lagt till två nya val
Boende och Grönt kort klubb.


GIT-8640 - Kontaktpersoner. Lägg till ny roll för kontaktpersoner: Grönt kort ansvarig.
Ny roll ”Grönt kort ansvarig tillagd”.

GIT-8217 - Introduktionskort: På SGF-nivå går det att lägga upp samma typ av kort, roll och giltighetstid för en och samma person.
På SGF-nivå gick det att lägga upp flera introduktionskort av samma typ och giltighetstid.
Detta fel är nu rättat.


GIT-8438 - Skåphantering: Går ej att tilldela ickemedlemmar med fel format på telefonnummer ett skåp.
Det gick inte att lägga upp ett skåp på icke medlemmar om personen hade ett felaktigt formaterat
telefonnummer.


GIT-8520 - Skåp: Går felaktigt att lägga till samma skåp för ett företag ett flertal gånger.
Det gick att lägga upp samma skåp flera gånger på ett företag om man inte sparade mellan
varje gång. Nu visas ett felmeddelande att skåpet redan är tillagt.


GIT-8585 - Person: Inaktivering av avgift ger runtime fel.
Vid inaktivering av en spelavgift på en person på Bollestads GK fick man runtime fel.
Felet har inte kunnat återskapas i test inte ens på den personen som det blev fel på från början.
Från Support-1126.


GIT-8593 - Person: Det går inte att uppdatera uttagningskategori.
Det har inte gått att uppdatera uttagningskategori på person. Gjorda förändringar sparades inte.
Felet rättat.


GIT-8625 - Skicka e-post till medlemmar: Ingen kopia går ut till klubben när klubben saknar besöksadress.
Vid e-postutskick via GIT gick ingen kopia till klubben om klubben saknade besöksadress i formulär
Organisationsenhet.


GIT-8705 - Ålderskategori: Det går att ändra värden på Ålderskategori upplagda på SGF-nivå när person är inloggad på klubb.
Det gick att ändra värden på Ålderskategorierna upplagda av SGF eller distrikt om det gjordes i
samband med att ny ålderskategori lades upp. Ålderskategorier upplagda av SGF och distrikt är
nu dimmade på klubbnivå.

Rapporter

GIT-8357 - Rapport. Möjlighet att ta ut rapport med alla klubbens inlagda tävlingar för säsongen.
Ny rapport för att ta ut klubbens inlagda tävlingar för en viss tidsperiod.

GIT-8097 - Rapporten Medlemskap har även med personer utan giltighetsdatum.
Rapporten tog med personer som var satta som utträdda men saknade giltighetsdatum.
Nu är fältet Relation_ÄrMedlem satt som default så bara medlemmar kommer med.


GIT-8535 - Rapporter. Ny rapport med e-postadresser till alla med introduktionskort.
Ny rapport GIT.Introduktionskort med e-postadresser.Excel.rpx under Organisationsenhetsrapporter.
Tar ut en lista med alla personer på en klubb som innehar giltigt introduktionskort.


GIT-8558 - Rapport: Komplettera rapporten GIT.Skåpförteckning.Excel.rpx med e-post.
Rapporten GIT.Skåpförteckning.Excel.rpx är kompletterad med primär e-post.

GIT-8584 - Rapporter: Komplettera beskrivningen på Avgiftsregler.Excel.rpx så att det framgår att rabattregler inte kommer med.
Beskrivningen för rapporten ändrad så att det framgår att det är endast en rapport över
avgiftsregler och att rabattregler inte kommer med
.

GIT-8250 - Rapporter: Rapporten GIT.Adress_E-post_till_Excel.rpx tar med personer som inte är medlem.
Rapporten tog med personer som var satta som utträdda men saknade giltighetsdatum.
Nu är fältet Relation_ÄrMedlem satt som default så bara medlemmar kommer med.


GIT-8547 - Rapporter: Rapporten GIT. Medlemsförteckning.Excel.rpx ger tomrader och dubbla rader av medlemmar vid export till Excel.
Nu är rapporten justerad så inga tomrader eller dubbletter ska komma med.
Från Support-1237.

GIT-8601 - Rapport. Ny rapport för GIT.Klubbförteckning_med_invalsår.Excel.
Ny rapport med alla klubbar i GIT. Rapporten innehåller: Klubbnamn, SGF-nummer, distrikt,
stiftad år, invald år, klubbförkortning, form och antal hål.

Övrigt

GIT-8531 - Sidolisten. Ny rubrik i sidolisten som heter Kortkommando.
Nytt menyval Kortkommando i sidolisten. Leder till Online-hjälpen där GIT:s kortkommandon
finns beskrivna.


GIT-8622 - Menyval tjänster. lägga till menyval och länk för Checkinlösen i GIT.
Nytt menyval Checkinlösen under Tjänster i sidolisten och under Admin/Tjänster.
Leder till loginsida för inlösen av greenfee-checkar.

Kvarvarande felrapporter som kan vara bra att känna till

GIT-8644 - Lös grenfee: Felmeddelande "Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)." när jag markerar en greenfee i formulär Lös greenfee.
Vid vissa tillfällen när man väljer menyval Lös greenfee så får man ovanstående felmeddelande.
Felet uppstår bara på vissa datorer och är svårt att återskapa. För att komma förbi problemet
så räcker det med att trycka F5 så fungerar det.


GIT-8752 - Starttidsschema: Föranmäl sällskapsrond via högerklick är inte tillgänglig efter uppdatering av starttid.
Om man är för snabb med högerklick efter att en starttid är bokad är menyval Föranmäl
sällskapsrond/Makulera föranmäld sällskapsrond inte tillgängliga. För att komma runt problemet
så väljer man F5 för uppdatering eller så väntar man tills den automatiska uppdateringen går.