Tillbaka till releaser

Release 29 september 2015

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett större tekniklyft av GIT pågår just nu. Releasedatum 29.e sept. 2015. Mer om innehållet längre ner

Leveransrapport GIT 9.0.0.0
Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 29 september 2015
De stora förändringarna i den här versionen av GIT (version 9.0.0.0) och GIT API (version 3.1.114) är:
• GIT har förnyats tekniskt sätt för att kunna fungera med ny teknik även i framtiden.
• Ny funktionalitet som användaren ser är bl.a. att det har gjorts en förändring av gränssnittet för att kännas lite modernare.
• Vi har även lagt till ny funktionalitet som blockering av starttider direkt i starttidsschemat, behörighet att boka på annan klubb än inloggad i starttidsschemat och att skandinaver räknas som identifierade spelare i tidbokningen
• I den här versionen är tävlingsmodulen borttagen från GIT. Alla tävlingar måste fr.o.m. den här versionen administreras i Nya GIT Tävling. Det går fortfarande att titta på resultatlistor på GIT-tävlingar, både i GIT och via Min Golf.

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 9.0.0.0
Bokning:

• HCP-regel faller inte in på Borttagen/FD medlem vid bokning av starttid
 Ändring gjord så att en HCP-regel faller in även på Borttagen/FD medlemmar.
• Tidbokning: Överbokning av starttid på spelavgift utökad blir inte markerad som överbokning när man byter spelavgift via egenskaper.   

• Bokning: Ändra så att en skandinav sparas som en identifierad person i bokning.
 Fr.o.m. den här versionen kommer en skandinav att räknas som en identifierad person vid bokning via GIT. Innebär att en skandinav i statistiken räknas som identifierad gäst istället för oidentifierad samt att eventuella engagemang återanvänds vid bokning.
• Boka starttid. om jag på en bokning lägger till en e-postadress gick den inte att se någonstans på spelarinfo. Nu kan aktören se e-postadressen genom att högerklicka och välja Kontaktuppgifter.

• Spelavgift utökad: Avräkning av spel för Spelavgift utökad fungerade ej  korrekt när det finns två spelrättigheter eller fler. Rättat så att korrekt avräkning sker även när det finns mer än en spelrätt på en spelavgift utökad.

• Ny behörighet för att boka på annan klubb
 Ny funktion som innebär att klubb A kan ge en klubb B behörighet att boka på klubb A:s banor. Klubb B kan då välja klubb A:s banor i starttidsschemat.

• Boka starttider. Möjlighet att skapa en eller flera blockerade slotrader. Ny funktion som innebär att aktören kan   blockera platser i en starttid direkt i starttidsschemat. Platserna som är   blockerade är inte bokningsbara. En starttid kan vara hel- eller delblockerad.En blockering visas med svart färg i starttidsschemat.
• Starttidsschema: Tagit bort menyvalet Föranmäld sällskapsrond vid högerklick.

• För klubb som använder Lilla kassan så sattes inte en starttid som ankomstmarkerad när en förbokningsavgift betalades för en person med betald spelavgift. Felet är nu rättat.

Ekonomi:

• Fakturakontroll: Kreditera faktura i fakturakontroll aktiverade medlemskap.
 När kreditering av faktura gjordes i Fakturakontroll aktiverades medlemskapet trots att inställningen var att både medlems- och spelavgift krävdes för aktivering av medlemskap. Felet är rättat.

Administration:

• Rättat fel som gjorde att aktören fick ett felmeddelande när slutdatum ändrades på ett starttidsförbud.

• Rättat fel som gjorde att vid vissa tillfällen försvann valt kön på en reservation på en bana.

• Person. Om aktören la till en e-postadress i samband med att ett uppdrag lades till försvann uppdraget och aktören måste stänga och öppna personformuläret för att se uppdraget.

• Lån. Datum när ett lån är återbetalt visas nu i rutan för Fakturahistorik under kolumn Status när användaren markerar det återbetalda lånet.

• Person: Om en avgift togs bort via avgiftshistoriken uppdaterades inte avgiftsflikarna om inte aktören valde att uppdatera via F5 eller stänga och öppna formuläret igen.

• 3-7-4: Avrundning av pris för greenfee ska alltid avrundas likadant
 Avrundning av priset för en greenfee blev inte helt korrekt i formulär Pris. Ändrat så att korrekta avrundningsregler används. 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundas nedåt. 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas uppåt.

• Person. Fältet för Uttagningskategori Nordea Tour är borttagen från personbilden i GIT. Fälten på fliken Medlemsuppgifter är något justerade.

• Företag: Ändrat så att det inte går att radera ett företag med en spelavgift utökad där det finns passerade bokningar.

• Person: Ingen omräkning gjordes av priset på eventuella framtida bokningar om aktören inaktiverade en spelavgift utökad. Ändrat så att finns framtida bokningar får dessa en greenfee istället.

• Person. HCP. Rättat så att en person i HCP-grupp 1 som har EH och registrerar FS-ronder (max 3 stycken) påverkar HCP med sänkning och inte bara höjning.

• HCP: Förändrat så att en person inte kan sänka sig via en 9-hålsrond till en handicapgrupp som inte har rätt att lämna in 9-hålsronder

• Formulär Klubbinformation: Kryssruta för att aktivera tvingande betalning samt summa för vad som måste betalas saknades i formulär Klubbinformation.

• Klubbinformation: Lagt till begränsning på 255 tecken i fältet Bokningsinformation för Min Golf.

• Person. HCP. när man annullerade en manuell ändring satts inte värden för Exakt, Lägsta någonsin och Lägsta under året tillbaka till ursprungsvärden om spelaren endast har Årsrevision för året

• Person: Vid inaktivering av spelavgift där det finns bokade starttider valdes greenfee som ej var systemval.

• Person: Om aktören väljer att klistra in text i fälten för adress så tas osynliga tecken bort. Dessa tecken som följer med ibland vid kopiering/klistra in förorsakade fel i diverse funktioner i GIT.

• Bokande system: Extern API-användare syns nu i GIT. Detta för att det ska kunna markeras som bokande system för en bana eller en greenfee.

Rapporter:

• GIT Handicaptavla och med ett urval där +HCP ingår visades inga spelare med +HCP. Detta är nu rättat

• Ny rapport ”GIT.Kapitalinsatsregister inkl lediga.Excel”. Rapporten tas ut per kapitalinsats och visar samtliga kapitalinsatser inom nummerserien oavsett ägare. Även de där klubben står som ägare visas.

• Lagt till SenastKändaHCP Numeriskt i Medlemsrapporter
 Lagt till möjligheten att filtrera på HCP när man tar ut en rapport.

• Personrapporter tagit bort rapporten GIT.Export_till _idrottOnline.Excel

• Rapporten GIT.Kapitalinsatsregister.rpx (under organisationsrapporter) har haft felaktig sortering på ägare när det har varit fler än 1 ägare på en kapitalinsats.

• GIT.GreenfeeLog .Uthyrningsartiklar visades under kolumnen för förbokningsavgift i rapporten GIT.GreenfeeLog.rpx. Ändrad så att  bara förbokningsavgiften visas.

• Visa delbetald greenfee i rapportenGIT.Transaktionlista.rpx

• Infört tvingande datumurval på rapporten GIT.Avgifter.rpx

• Rapporten GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel.rpx och GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.rpx  F.D. medlemmar kommer med när de äger kapitalinsats. Förtydligats med kolumn som visar Medlem Ja/Nej.

• Rapporten GIT.Medlemsförteckning.Excel
 Kolumnen Nordea uttagningskategori är borttagen från rapporten.
• Rapport Stat.Greenfeestatistik över tid Excel Summakolumnen hade en färg som gjorde att det i vissa datorer var svårt att se siffrorna. Färgen är borttagen.

• GIT.Företagsförteckning.rpx och GIT.Företagsförteckning.Excel När det fanns två eller flera företag upplagda med samma namn kom bara ett företag med i rapporten, detta är nu åtgärdat.

• Rapporten GIT.Transaktionslista.rpx tog inte med artiklar som har bytt namn. Nu visas sålda artiklar som namnbyte har skett på.

• Ny excel-anpassad rapport av "GIT_återbetalda_lån"

• Golf-ID tillagt i rapporterna GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel samt GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.

• Ny rapport GIT.Kapitalinsregister_total.Excel.rpx som är en utökning av  GIT.Kapitalinsatsregister.Excel.rpx utökad med alla instanser även de som har klubben som ägare visas.

• Rapporter: GIT.Kapitalinsatsregister  Gick ej att filtrera på artikelnamn i rapporten.

• Samlingsrapport:  Är omgjord så att skandinaver räknas som identifierade gäster. Gäller bokningar som är gjorda efter releasen.

• GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel.rpx . Är omgjord så att skandinaver räknas som identifierade gäster. Gäller bokningar som är gjorda efter releasen.

• GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel.rpx
 Ny kolumn i rapporten som visar om personen är medlem eller ej. Detta för att f.d. medlemmar kan ha kapitalinsatser.

GIT API version 3.1.116

• Ändrat så att en skandinav sparas som identifierad person när skandinaven bokas via Min Golf, Min Golf Skandinavien, Min Golf Mobil och Min Golf företag. Innebär att en skandinav i statistiken räknas som identifierad gäst istället för oidentifierad samt att eventuella engagemang återanvänds vid bokning.

• I Slotbooking3 klassen SaveSlotBookingData lagt till max antal klubbhandicapare på starttiden
 Nytt meddelande visas när aktören försöker boka in fler klubbhandicaparen än tillåtet på en starttid.

• Metoden Member3.ProspectMembershipRegistration skickar inget korrekt felmeddelande när man i metoden skickar in ett Golf-ID som redan är medlem på klubben
 Lag till korrekt meddelande. Från Huvudstadens GK

• Metoden SlotBooking3.GetSlotBookings_ExternalBookingSystem Vid bokning via Min Golf Företag togs ingen hänsyn till reservationsregler som gällde klubbgrupper utan det gick att boka ändå. Detta är ändrat. Företag med inställning 0 för reservation kan enbart boka på tider som är öppna för gästspelare.

• Metoden SlotBooking3.ChangeSlotBooking_ExternalBookingSystem Vid redigering av starttid via Bokade starttider på Min Golf Företag hittades inte företagets spelavgift, det är nu korrigerat.

• Metoderna Member3.FindMarker samt Member.SaveMyHcpChange har ändrats så att Krav på markör måste ha officiellt HCP eller aktivt medlemskap är borttaget.

• Metoden SlotBooking3.GetAddedSlotPersonData tog inte hänsyn till mer än en HCP-regel,
 detta är nu åtgärdat.

• Ny metod i Permission3 till licenstyp 2. Ny metod Permission3.CheckUserLoginClub, metoden kontrollerar att inskickat Golf-ID och lösenord är behörig att logga in i Min Golf samt att personen är medlem i klubben för inskickad klubb-GUID.

• GetAddedSlotPersonData_ExternalBookingSystem tar nu hänsyn till inskickad ålder.

• Metoden Member3.SaveMyHCPChange Ändrad så att även en passerad föranmäld sällskapsrond med samma tid som ronden som registreras makuleras och sätts som NR-rond.

• Member3.ProspectMembershipRegistration. Metoden kompletterad så att hemmaklubb sätts när sådan saknas. Hemmaklubb ska vara klubb där medlemskapet skapas men klubben får ej tillhöra Distrikt = Övriga organisationer eller Distrikt = ÖÖÖ Testdistriktet.

• Metoderna Member3. SaveMyHCPChange, Member3.PreviewHcpChange och Competition3.SaveHCP Ändrade så att en person i HCP-grupp 5-3 inte kan sänka sig till HCP-grupp 2 genom en registrerad 9-håls rond.

• Metoden SlotBooking3.DeleteBookingOm en delbetald bokning raderades via Min Golf raderades hela engagemanget så att det inte kunde återanvändas. Detta är nu rättat.
• Metoden Organization3.FindClubsDistricts returnerade fel ID för distrikt när FindAllClubsCallType=ALLCLUBS skickas in. Rättat så att korrekt ID skickas tillbaka.

• Metoden SlotBooking3.GetDefaultPriceFor SpecifiedDate skickar tillbaka 0 när ingen greenfee finns upplagd för banan. Nu skickas -1 så att inget felaktigt pris kan visas när ingen greenfee finns upplagd på banan.

• Metoden Member3.GetMyGolfYearStatistics. HCPförändring fastnade på 0. Ingen HCP-förändring visades på förstasidan på Min Golf när personen började HCP-året på 99, detta är nu åtgärdat.

• Metoden Member3.GetRounds. Inget korrekt felmeddelande visades när aktören försökte hämta ronder till statistiken på Min Golf och inga ronder fanns registrerade, skickar nu tillbaka "No member was found"

• Fakturaunderlag. Ändrad sorteringen av avgifterna i fakturaunderlaget. Sortering görs på förnamn och sen avgiftsnamn för varje personnamn.

• Traveasmail: Ofullständiga mail skickades ut från tävling där ronden är annullerad p.g.a CBA -4, detta är nu åtgärdat.

• Metoden Member3.SaveMyHcpChange satte fel buffertzon i HCP-historiken vid CB -4/RO, är nu rättat,

• Metoden Member3.SaveMyHcpChange När Nya GIT tävling skickade in HCP-justeringar via GIT API där CBA var lika med CBA -4/RO och spelaren hade sämre resultat än buffertzonen sattes Lägsta någonsin och Lägsta under året till 0,0. Detta är nu åtgärdat.

• Metoderna för Webstatistiken måste förändras i och med förändring av skandinav till identifierad. skandinaver visas nu som identifierade gäster i webstatistiken.

• SlotBooking3.SetParticipantArrivalStatusToNotArrived Ny metod för att ångra en ankomstmarkering via webkassa.

• Ett antal nya metoder för att kunna betala valfritt belopp (Golf Pay) via mobilen.

• Metoden SlotBooking3.GetGetAddedSlotPersonData_ExternalBookingSystem tar nu hänsyn till "Max en starttid per dag" , vilket ej gjordes förut.