Senast uppdaterad:

Skriv ut

Underlag för HCP-revision

Det finns en rapport i GIT som utgör underlag för den årliga HCP-revisionen i januari .

Enligt EGA regler ska varje HCP kommitté genomföra en årlig HCP-revision på samtliga spelare i den egna klubben. Revisionen genomförs oftast under vintern efter en säsong och innan några ronder registreras på nya året.

En ny rapport i GIT som underlag för HCP-revisionen och för att underlätta HCP-kommittéernas arbete.

Vid Enskild årsrevision sätts även lägsta HCP under året.
Maxgränsen för höjning 2,0 under ett kalenderår är borttagen fr.o.m. 2012.

Om en spelare har lägre HCP vid årets slut än årets början ska ingen höjning genomföras.

 

Årlig revision av handicap med hjälp av rapporten ÅHR Visa

Årlig revision av handicap med hjälp av rapporten ÅHR (Annual handicap review) är en del av de förändrade handicapreglerna som infördes under 2012.

Den aktuella årsrevisionsrapporten heter (GIT.Underlag för HCP-revision 2012-tillsvidare.rpx

Klubbarnas kanslier samt Regel- och HCP-kommittéer ska använda rapporten som verktyg när de gör årlig HCP-revision på klubbens medlemmar. HCP-justeringen måste göras per individ i GIT och spelaren meddelas att ändring är genomförd per automatik via GIT-systemet via e-post.

Rapporten ÅHR tas ut av klubbens HCP-kommitté i början av året efter att systemet beräknat och satt korrekt handicapstatus på alla spelare, EGA Handicap eller EGA Tävlingshandicap.

På rapporten skall minst 8 HCP-ronder finnas med i beräkningsunderlaget.
Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för valt år ska alla ronder räknas med i underlaget.

•För spelare som inte har 8 HCP-ronder registrerade under valt år, kan maximalt 4 HCP-ronder räknas med från upp till 2 år tillbaka i tiden.
•Ronder från aktuellt år hämtas i datumordning (tidigast först) medan ronder från föregående år hämtas i omvänd datumordning (senaste först).
Ett exempel: Om man tar ut rapporten i januari innevarande år hämtas först alla ronder från föregående år i datumordning.
Om det under föregående år inte finns 8 rundor då hämtas de återstående rundorna från två år tillbaka i tiden, dock
maximalt hämtas 4 ronder från två år tillbaka.

 • Alla poängresultaten visas i rapporten i den ordning de hämtats in enl ovan.
 • Om spelaren inte har totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder från föregående år) anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Spelare med för få ronder att analysera är också med i rapporten.
För dessa spelare kommer inga värden i kolumnerna MSS, EASS, PD och Förslag EH sänks/höjs med visas.

 • I rapporten skiljer vi inte på tävlingsronder och sällskapsronder eller ronder spelade över 9 resp. 18 hål.
 • Tävlingsronder som påverkats av CBA ska räknas om innan de tas med i beräkningsunderlaget.
  Exempel: Spelare i HCP-grupp 1 har 35 poäng i en tävling där CBA var -2. Det ger spelaren en sänkning med ett steg och motsvarar 37p. Spelarens rond på 35p ska i detta exempel räknas om och anges som 37p i rapporten.

Förutsättningar

- Spelaren måste ha klubben som hemmaklubb för att ingå i rapporten.
- Spelaren ska ha ett aktivt medlemskap
- Giltighetsdatumet kan vara passerat
- Giltighetsdatumet får inte vara tomt
- Endast spelare som har 36,0 och lägre i HCP vid rapportögonblicket, tas med i rapporten

Rapporten - ÅHR Visa

Rapportinnehåll och definitioner av resp kolumn:
Excelrapport som underlag för klubbens årliga HCP-revision 2012-tillsvidare. Både sällskaps- och tävlingsronder ingår i rapporten.

Innehåll: Förnamn, Efternamn, Golf-ID, ålder, Start HCP, Slut HCP, Senast kända HCP-datum, Förändring, Handicapgrupp, Antal ronder valt år, Antal ronder 13-24 månader tillbaka från valt år, Totalt antal ronder, Antal NR-ronder, MMS, EASS, PD, Förslag EH sänks/höjs med, Poäng från alla ronder (tävlingsronder kan ha CBA-justerad poäng).

Kommentar till innehållet.

 • Kolumner
  • Efternamn
   • Rapporten ska vara sorterad på efternamn
  • Förnamn
  • Golf-ID
  • GIT-Ålder
  • EGA Tävlingshandicap
   • Ja när person har HCP-status = EGA Tävlingshandicap.
    • EGAExactCompetitionHCP (på person)
   • Tom när personen har EGA Handicap
    • EGAExactCompetitionHCP (på person)
  • Start HCP (för det året rapporten tas ut, ex. 2012-01-01)
  • Slut HCP (för det året rapporten tas ut ex. 2012-12-31)
  • Senast kända HCP-datum
  • Förändring
   • Start HCP – slut HCP, anges som + eller - värde
  • Handicapgrupp
   • Vid periodens slut
  • Antal ronder valt år
   • Alla HCP-grundande ronder ska ingå exklusive:
    • NR-ronder
    • Manuellt annullerade
    • Årsrevision
    • Enskild revision
    • Enskild Årsrevision
  • Antal ronder 13-24 månader tillbaka från valt år
   • Tom när personen har 8 ronder eller fler under Antal ronder valt år
   • Alla HCP-grundande ronder ska ingå exklusive:
    • NR-ronder
    • Manuellt annullerade
    • Årsrevision
    • Enskild revision
    • Enskild Årsrevision
  • Totalt antal ronder
   • Summan av Antal ronder valt år och Antal ronder 13-24 månader tillbaka från valt år.
  • Antal NR-ronder
   • Under innevarande år
  • MMS
   • Värdet från beräkningen i punkt Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden.
  • EASS
   • Värdet från beräkningeni punkt Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden.
  • PD
   • Värdet från beräkningen i punkt Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden.
  • Förslag handicap sänks/höjs med
   • Visar föreslagen höjning/sänkning av HCP.
    • Sänkning visas med minustecken (-)
    • Sänkning/höjning anges med värdena
     • 1,0
     • 2,0 eller
     • -1,0
     • -2,0
  • CBA-justerad poäng
   • Poäng från ronderna under Antal ronder föreg. år och Antal ronder 13-24 månader tillbaka.
   • Visas i kronologisk ordning

Spelare med för få ronder att analysera
Spelare som saknar totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder föregående år) anses ha för få ronder att analysera.

Dessa spelare redovisas i rapporten utan beräkning av ÅHR.
För dessa spelare ska inga värden visas i kolumnerna MSS, EASS, PD och Förslag EH sänks/höjs med.

Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden

1. Beräkna MSS (Median Stableford Score). Medianen är mittvärdet av en rad scorer i stigande ordning.
a. Ex. Medianen av 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34, 38 = 31,5 (avrundas till värde med en decimal).
b. Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för föregående år ska alla ronder räknas med i underlaget.
2. Fastställ EASSH. Det EASS (European Averaged Stableford Score) som motsvarar spelarens exakta handicap
i slutet av revisionsperioden i tabellen:

 

3. Bestäm PD: PD = MSS – EASSH.
    a. Ex. på en spelare i HCP-grupp 1  31,5 – 33 = -1,5
4. Använd det fastställda PD-värdet för att utvärdera spelarens förmåga i enlighet med tabellen: 

PD-värde

Spelarens nuvarande exakta handicap

Tillämpad justering

Mellan -2,9 och +2,9

Tillfredsställande

0

Spelarens PD är 3 eller högre – spelaren har scorat bättre än väntat

+3,0 till +4,9

För högt

Sänkning med 1,0

>+4,9

Alldeles för högt

Sänkning med 2,0

Spelarens PD är -3 eller lägre – spelaren har scorat sämre än väntat

-3,0 till -4,9

För lågt

Höjning med 1,0

<-4,9

Alldeles för lågt

Höjning med 2,0

 

 

Så här kan rapporten se ut i Excel (rapporten har redigerats för att få plats här):

 

Kolumnrubriken i kol R har ändrats till:

Förslag EH sänks/höjs med
(spelare med HCP 34,1 eller högre kan aldrig höjas till högre HCP än 36,0)