Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdragstyper och roller

Information om hur aktören skapar Uppdragstyp och knyter Roller till Uppdragstypen. Aktören lägger till eller tar bort Rättigheter knuten till Rollen. Aktören kan använda sök Uppdragstyp för att skapa ny eller redigera en befintlig Uppdragstyp.

I GIT har man kopplat rättigheter och behörigheter till Uppdrag som kategoriseras under begreppet Uppdragstyper. En uppdragstyp är en definition av hur ett uppdrag ser ut, det vill säga definierar vilka roller som ingår och hur många som ska ingå i ett uppdrag.
En roll i GIT har en eller flera rättigheter, t.ex. Uppdatera bokning, Läsa Person etc. Exempel på roller är Intendent, Kanslist, Informationsansvarig, Pro etc.

En rättighet är en möjlighet för användaren att använda en viss funktion i GIT. Rättigheterna till olika funktioner är definierade i fyra nivåer: Läsa, Skapa, Uppdatera och Ta bort. Det finns en 90-tal olika rättigheter i systemet, så det går att skapa mycket skräddarsydda roller.
Ett Uppdrag har en eller flera deltagare som tilldelas en eller flera roller (med definierade rättigheter utifrån en befintlig uppdragstyp). Man börjar med att skapa olika uppdragstyper med olika roller. Uppdragen ligger under en egen undernivå till menyn Admin.

Skapa uppdragstyp - Steg 1 Visa

Välj kommando Administration » Uppdrag » Ny uppdragstyp » och ett fönster öppnas där man knyter en eller flera roller till uppdragstypen.


Ge uppdragstypen ett Namn och en Beskrivning som beskriver vilka funktioner som skall utföras.
Bockrutan Tillgänglig i underliggande organisationsenheter markeras om det är en övergripande uppdragstyp som skall finnas i alla organisationsenheter t.ex. IT-admin, OBS man måste vara inloggad på anläggningsnivå.

Lägg sedan till en eller flera roller (med sina rättigheter) till uppdragstypen. Man kan ta bort en felaktig upplagd uppdragstyp med knappen Radera uppdragstyp .
Uppdragstypen IT-admin eller Default klubb går inte att ändra. 

Skapa roll och knyt rättigheter - Steg 2 Visa

Roller används för att styra behörigheter.

Lägg till en ny roll genom att klicka på knappen Nytt eller på Egenskaper i bilden för uppdragstyper för att ändra egenskaperna på en markerad roll.

 

Det finns ett stort antal förslag i fältet Rolltyp. Markera en av rolltyperna så sätts Rollnamnet till det du markerat. Gör en kort Beskrivning av rollen. Man kan begränsa antalet personer i rollen för varje uppdrag. Ange Minst =0 och ett lämpligt Maxvärde . Tänk på de sju rolltyperna som visas på webben, använd ej någon av dessa sju rolltyper, för personer som inte skall visas på Internet.

Därefter skall man markera de rättigheter som skall knytas till rollen . Man markerar en rättighet i vänstra rutan och klickar Lägg till > för att knyta rättigheten till rollen. Väljer man fel kan man < Ta bort en rättighet. Det finns också knappar för att Lägga till alla respektive Ta bort alla. Klicka på OK för att spara rollen och lägga in den i uppdragstypen.

Man får prova sig fram vilka rättigheter som skall knytas till en roll, om personerna i fråga inte har behörighet till en viss funktion, får man gå tillbaka hit och lägga till fler rättigheter.

Här visas ett exempel på hur rättigheterna för en tävlingsledare kan se ut.
Vad varje rättighet innebär visas i denna Matris över rättigheter i GIT &raqu

Sök uppdragstyp - Steg 3 Visa

När man har skapat en eller flera uppdragstyper visar man dessa genom att söka fram uppdragstyperna. Välj menykommando Administration » Uppdrag » Sök uppdragstyp.. för att visa befintliga uppdragstyper. Här kan man skapa nya uppdragstyper med knappen Nytt eller ändra en uppdragstyp med knappen Egenskaper.

Utför sökning genom att skriva en asterisk (*) i sökfältet och tryck Sök, varvid alla uppdragstyper visas.

Det är IT-ansvarig/systemförvaltare som tilldelar behörigheter till olika användare genom att registrera användaren som deltagare i ett uppdrag av en viss uppdragstyp.
Om samma person skall administrera systemet för flera organisationsenheter måste personen ges systemrättigheter på varje organisationsenhet.