Senast uppdaterad:

Skriv ut

Regelverk för GIT och Min Golf

Information om hur GIT behandlar personuppgifter med hänsyn till PUL mm.

Nedan visas ett utdrag ur dokumentet Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT, läs hela dokumentet här (pdf) »

Ändamål för behandlingarna av personuppgifter i GIT

Innehållet i kapitel 5 beslutades på Förbundsmötet 2007.

Med Golfspelare avses person som är föremål för sådan behandling i GIT som omfattas av PuL. Regelverket omfattar alla personer vars personuppgifter behandlas. Det finns alltså inget krav på medlemskap i svensk golfklubb, nationalitet eller att vederbörande ens spelar golf.

5.1. Tillåtna behandlingar

Följande behandlingar av personuppgifter får göras i GIT.

5.1.1. Golfklubb

Golfklubb får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT för följande ändamål:

 1. Administrera medlemsregister med till person hörande medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (avgifter, insatser, andelar/aktier mm).

 2. Administrera aktuellt och historiskt handicapregister.

 3. Administrera golftävlingar.

 4. Administrera utbildningar.

 5. Administrera andra sedvanliga föreningsaktiviteter (möten, fester mm).

 6. Administrera bokning av starttider på egen eller anvisad anläggning.

 7. Uppfylla rättigheter eller skyldigheter för Golfklubb eller Golfspelare som följer av stadgar, bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet, Golfdistriktsförbundet och/eller Golfklubben.

 8. Behandla adress- och telefonuppgifter för Golfspelare som gästspelat på Golfklubben. Tillgång till uppgifterna medges först om och när Golfspelaren betalt greenfee, spelat eller deltagit i klubbaktivitet eller det på annat sätt uppkommit en avtalsmässig kundrelation mellan spelaren och golfklubben. Personuppgifterna får endast användas inom ramen för den uppkomna kundrelationen och får inte användas för erbjudande om medlemskap eller andra marknadsföringsåtgärder.

 9. Behandla personuppgifter för Golfspelare som anmält sig eller deltagit i tävling arrangerad av klubben. Personuppgifterna får användas endast under förutsättning att Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i Min Golf.

Anmärkning: Programvaran i GIT utformas på ett sådant sätt att missbruk av uppgifterna förhindras eller i vart fall försvåras. Att värdklubben får tillgång till en enskild persons adressuppgifter innebär därför inte att värdklubben får tillgång till en annan golfklubbs samlade medlemsregister. Datainspektionen har utfärdat riktlinjer för kundregister och kundklubbar vilka kommer att inarbetas i GIT.

5.1.2. SGF (Svenska golfförbundet)

SGF får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT, och således läsa/bearbeta uppgifter i GIT-databasen som tillhör Golfklubbarna, för följande ändamål:

 1. Utfärda elektroniskt medlemskort, Golfkortet, med eller utan betalfunktion.

 2. Administrera prenumerationsregister för tidningen Svensk Golf.

 3. Utföra statistiska eller vetenskapliga beräkningar och studier (medlemsstatistik mm).

 4. Uppfylla andra rättigheter eller skyldigheter för SGF som följer av stadgar, bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet eller Förbundsmötet.

 5. Behandla personuppgifter för Golfspelare i syfte att informera Golfspelaren via centrala utskick om verksamhet som bedrivs av SGF och innebär erbjudanden, rättigheter eller skyldigheter för Golfspelaren.

 6. Behandla personuppgifter för Golfspelare som deltagit i tävling eller annan av SGF anordnad aktivitet i syfte att informera Golfspelaren via centrala utskick om dessa eller andra motsvarande verksamheter som bedrivs av SGF. Personuppgifterna får användas endast under förutsättning att Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i Min Golf.

 7. Behandla personuppgifter för Golfspelare som ingår/ingått avtalsmässig relation med SGF, t.ex. genom att beställa produkter eller tjänster från SGF eller anmäla sig till aktiviteter arrangerade av SGF.

 8. Utföra behandlingar av personuppgifter som är nödvändiga för att SGF skall kunna utföra uppdrag/uppgift som Förbundsmöte beslutat om.

Anmärkning: Med ”personuppgifter” avses här namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelseår, hemmaklubb, hcp, kön och golf-ID. Uppgifterna får inte lämnas ut till tredje man, t ex tävlingssponsor. All behandling skall ske i SGF:s regi. Punkten 8 avser bl a utredningsuppdrag som SGF skall utföra på Förbundsmötets uppdrag, och där det finns berättigade skäl att exempelvis genomföra enkäter eller göra statistiska beräkningar.

Avseende punkten 5.1.2.5 ovan, se även punkten 5.3 nedan.

5.1.3. GDF (Golfdistriktsförbunden)

GDF får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT, och således läsa/bearbeta uppgifter i GIT-databasen som tillhör Golfklubbarna, för följande ändamål:

 1. Behandla personuppgifter för Golfspelare som av Golfklubb anmälts till aktivitet eller uppdrag inom ramen för GDF:s verksamhet.

 2. Behandla personuppgifter för Golfspelare som deltagit i tävling eller annan av GDF anordnad aktivitet i syfte att informera Golfspelaren via centrala utskick om dessa eller andra motsvarade verksamheter som bedrivs av GDF. Personuppgifterna får användas endast under förutsättning att Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i Min Golf.

Anmärkning: Med ”personuppgifter” avses här namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelseår, hemmaklubb, hcp, kön och golf-ID. Uppgifterna får inte lämnas ut till tredje man, t ex tävlingssponsor. All behandling skall ske i GDF:s regi genom användning av programvaran till GIT, eller genom att SGF Golfsystem förser GDF med relevanta datalistor.

5.2. Behandlingar som är uttryckligen förbjudna

Följande behandlingar är uttryckligen förbjudna:

 1. Överlämnande av personuppgifter till tredje man för direkt marknadsföring mot Golfspelare. Sådan behandling är tillåten endast om klubben antagit en intern policy som medger utlämnade av personuppgifter till tredje man, och klubbens medlemmar informerats i förväg om behandlingen.

 2. Bearbetning, läsning, spridning eller annan form av behandling varigenom annan Golfklubb, GDF eller SGF – utan tillstånd från den berörda klubben – bereds tillgång till klubbens medlemsförteckning.

Anmärkning: Med uttrycket ”tredje man” i denna Ändamålsbeskrivning avses också annan golfklubb än den vars personuppgifter frågan avser.

5.3. Etiska frågor

GIT-rådet skall för bedömning underställas planerat utnyttjande av GIT-systemet för SGF:s marknadsföringsåtgärder. GIT-rådet har också uppgiften att uttala sig i anmälda fall av utnyttjandet av GIT-systemet som part anser strida mot denna Ändamålsbeskrivning.