Senast uppdaterad:

Skriv ut

Allmänna köpevillkor i Min Golf

Köpevillkor för Min Golf
Giltiga fr.o.m. 2007-11-14
Uppdaterade 2016-05-09 inkludera tävling och årsavgifter

1. Definitioner och termer

Med Allmänna Köpevillkor avses dessa övergripande bestämmelser för bokning och betalning av avgifter så som greenfee, årsavgifter, tävlingsavgifter och övriga avgifter  via Min Golf och bokningsappen Min Golf Bokning.

Med Anläggning avses bokningsbar golfbana.

Med Bokare avses den person som i Min Golf genomför bokningen av Starttid, och i förekommande fall även betalningen av Bokningsavgift och Greenfeeavgift. Bokaren är alltid ansvarig för betalning av egna såväl som Bokade personers Bokningsavgifter och Greenfeeavgifter i Min Golf.

Med Bokad(e) person(er) avses person(er) som Bokaren registrerar som spelare 2-4 i den bokade Starttiden.

Med Bokningsavgift avses en förbokningsavgift (positivt belopp) eller en rabatt (negativt belopp) som Bokaren måste betala vid bokning i Min Golf.

Med Greenfeeavgift avses alla former av spelrättsavgifter som Bokaren eller Bokade Personer måste betala till Säljaren i samband med bokning av Starttiden eller vid senare tillfälle. 

Med Tävlingsavgift avses alla former av anmälnings- tävlingsavgift Bokaren eller Bokade Personer måste betala till Säljaren i samband med bokning av Starttiden eller vid senare tillfälle. 

Med Årsavgift avses alla former av avgifter som en spelare måste betala till Säljaren för att aktivera sitt medlemskap

Med Kontokort avses av Bokare använd betalningsmetod som är av typen Bankkort, Betalkort eller Kreditkort och som innehar Visa eller MasterCard-symbol.

Med Swish avses av Bokare använd betalningsmetod som är av typen Swish.

Med Faktura och Kredit avses av Bokare använd betalningsmetod som är av typen Faktura från vald betalleverantör (SwedbankPay 2019). Med Kredit avses av Bokare använd betalningsmetod av typen Kredit som i nuvarande uppsättning är ett sätt att dela upp ett fakturaköp till vald betalleverantör.

Med Min Golf avses tjänsten med samma namn på www.mingolf.se, och som kräver personlig inloggning.

Med Min Golf Bokning avses bokningsappen med samma namn på för iOS och Android, och som kräver personlig inloggning.

Med SGF avses Svenska Golfförbundet med dess dotterbolag SGF Golfsystem AB, SGF Affärsutveckling AB och Svenska Golfförbundet. www.golf.se  och tjänsten Min Golf ägs och förvaltas av SGF.

Med Starttid avses en bokningsbar Starttid med plats för 1-4 personer.

Med Tävling avses avgifter kopplade till tävling så som tävlings/startavgift och eventuell tävlingsgreenfee.

Med Säljare avses den golfklubb, eller det bolag, som driver Anläggningen och som erbjuder bokningsbara tider i Min Golf mot erläggande av Greenfee och Bokningsavgifter.

Med Säljarens Bokningsregler avses de regler som respektive Säljare har utfärdat för bokning och spel på den egna Anläggningen, och som Säljaren dels redovisat under rubrikerna ”bokningsinformation” och ”köpinformation” i Min Golf, dels anslagit på Anläggningen.

2. Bestämmelser

De Allmänna Köpevillkoren är ett övergripande regelverk för tidbokning, tävling och betalning av Boknings-, Tävlings- och Greenfeeavgift på Anläggningar som är bokningsbara i tjänsten Min Golf på www.golf.se. Bestämmelserna gäller dock endast på Anläggningar som erbjuder betalning av avgifter i Min Golf.

Kompletterande regler finns även i Säljarens Bokningsregler. Genom Säljarens Bokningsregler styrs bl.a. hur lång tid i förväg en Starttid är bokningsbar för medlem eller gästspelare.

Om det skulle föreligga motstridiga uppgifter mellan Allmänna Köpevillkoren och Säljarens Bokningsregler, har bestämmelserna i Allmänna Köpevillkoren företräde.

3. Ansvarig säljare (part)

Min Golf är en samlingsplats för golfarens transaktioner gällande sin golf så som bokning av starttider och anmälan till tävling på Anläggningar tillhörande golfklubbar som är medlemmar i SGF, eller till SGF anslutna bolag (s.k. A1:or). Golfklubbarna kan ha överlåtit driften av Anläggningen till ett egenägt driftsbolag eller helt fristående fysisk eller juridisk person som äger rätt att uppbära Bokningsavgifter och Greenfeeavgifter på Anläggningen. 

 I samband med betalning i Min Golf visas fullständiga uppgifter om Säljaren. 


Vid bokning och/eller betalning av Boknings-, Tävlings- och Greenfeeavgift i Min Golf uppkommer ett rättsförhållande – avtal - mellan Bokaren och Säljaren. SGF är inte part i dessa transaktioner och det uppstår inte något direkt eller indirekt rättsförhållande mellan SGF och Bokaren.

4. Bokning av Starttider och anmälan till Tävling

Säljarens Bokningsregler styr vilka Starttider som är bokningsbara för medlemmar och gäster, och under vilken tidsperiod dessa kan bokas. Säljaren avgör också hur medlemmar och gäster skall ha rätt att boka Starttider och tävling i Min Golf samt de hcp-krav som gäller för spel på Anläggningen.

5. Betalning

Med betalning menas att Bokaren betalar Boknings-, Tävlings- och/eller Greenfeeavgift med Kontokort i Min Golf i samband med att Bokningen genomförs.

Bokaren måste, för att få boka den valda Starttiden, betala den Bokningsavgift som anges i bokningsbilden i Min Golf. Bokaren får annars inte reservera den valda Starttiden.

Gällande Tävling bestämmer Anläggningen om Tävlingsavgift och/eller Tävlingsgreenfee måste betalas i förväg eller ej via Min Golf.

Rabatt (”negativ förbokningsavgift”) lämnas under förutsättning att Bokaren samtidigt betalar de Greenfeeavgifter som gäller för den aktuella Starttiden. Utbetalning sker inte för det fall att rabatten skulle vara större än Greenavgifterna.

Om Bokaren erbjuds alternativa Greenfeeavgifter skall Bokaren välja de avgifter som överensstämmer med Bokarens och Bokade Personers ålder, hcp, klubbtillhörighet mm.

6. Kvitto och bokningsbekräftelse

Bokaren skall erhålla ett kvitto med bokningsbekräftelse dels i webbläsaren för utskrift, dels per e-post till den e-postadress som Bokaren har uppgett vid bokningen av Starttiden.

Kvitton samlas även under Mina Betalningar i Min Golf.

Bokad Starttid och bokade Tävlingar syns också under rubriken ”Min Golfkalender” i Min Golf.

7. Bekräfta bokad tid till Säljaren

Bokaren skall bekräfta sin närvaro på Anläggningen till Säljaren (incheckning) på sätt som Säljaren angett i Säljarens Bokningsregler eller genom anslag på Anläggningen. Säljaren har rätt att kräva att incheckning skett senast 30 minuter innan Starttiden infaller.

Säljaren har rätt att avboka Starttid som inte bekräftats enligt ovan. Om så sker gäller avgiftsreglerna i punkten 9 om s.k. ”No show”.

8. Återbud/avbokning

Bokaren har rätt att avboka en (betald) Starttid och återfå erlagda Greenfeeavgifter och ev. Tävlingsavgifter, dock förutsätter detta att återbud lämnats via e-post eller telefonsamtal till Säljaren senast dagen innan Starttiden infaller.

Erlagda Bokningsavgifter, dock max 100 kr per Bokad Person, tillfaller däremot Säljaren om Säljaren önskar.

Motsvarande regler gäller även för Bokad Person.

9. Ej utnyttjad Starttid (no show)

Säljaren har ingen skyldighet att återbetala redan betalda Boknings- och tävlingsavgifter, dock max 100 kr per Bokad Person, och Greenfeeavgifter om Bokaren eller Bokad Person inte utnyttjar Starttiden, och inte avbokat den enligt punkten 8. Om Bokaren inte har betalt Bokningsavgift i samband med bokningen, har Säljaren rätt att i efterhand debitera Bokaren ett belopp motsvarande Bokningsavgiften, dock max 100 kr per Bokad Person.

Ej utnyttjad Starttid på grund av yttre omständigheter – se punkten 12.

10. Kortbetalning

Boknings-, Tävlings- och Greenfeeavgift kan betalas i Min Golf med Visa eller MasterCard.

Bokarens kortuppgifter skickas i krypterad form till en speciell säkerhetsserver. Kortnummer, giltighetstid och CVC-kod skall uppges vid bokningen. Pengarna dras direkt från kortet när bokningen bekräftats med kvitto med bokningsbekräftelse (se punkten 6).

Bokaren kan även välja att spara sina uppgifter för att enklare återanvända vid nästa köp. Svenska Golfförbundet har ingen inblick i denna hantering utan ligger utanför vår hantering hos bankgodkänd leverantör.

11. Prisgaranti och prisangivelser

Boknings-, Tävlings- och Greenfeeavgifter som Säljaren har uppgett i Min Golf i anslutning till genomförd Bokning är bindande för Säljaren gentemot Bokaren. Säljaren äger inte rätt att utan skriftlig överenskommelse med Bokaren höja dessa avgifter.

Om Bokaren vid betalning av Starttiden i Min Golf erlagt för låg Greenfeeavgift i förhållande till vad Bokaren eller Bokade Personer rätteligen skall erlägga för den bokade Starttiden, har Säljaren rätt att efterdebitera Bokaren mellanskillnaden.

Samtliga Bokningsavgifter och Greenfeeavgifter är alltid angivna i SEK inklusive lagstadgad moms.

12. Återbetalning av erlagda avgifter vid olycka mm

Bokaren har rätt att återfå Avgifter som Bokaren har erlagt i Min Golf, om Bokaren eller Bokade Personer inte kunnat utnyttja Starttiden på grund av yttre omständigheter som dessa personer rimligen inte kunde råda över, och där Bokaren eller Bokade Personer gjort vad som skäligen kunde utkrävas dem för att utnyttja Starttiden.

Till ” yttre omständigheter” räknas bl.a. allvarlig sjukdom eller skada (egen eller närståendes), trafikolycka och inställda allmänna kommunikationsmedel.

13. Reklamation eller krav på reducerad Avgift

Reklamation, inkluderande återbetalning av erlagda Avgifter, efter genomfört spel, på grund av exempelvis banans kondition eller väderleken, regleras inte av de Allmänna Köpevillkoren. Bokaren eller Bokade Personer skall rikta alla eventuella krav direkt mot Säljaren.

14. Support

Vid problem med att boka en Starttid skall Bokaren i första hand kontakta Säljaren.

Vid problem med att genomföra kortbetalning bör Bokaren i första hand kontakta kortutgivaren.

15. Tvist

Bokare, Bokade Personer och Säljare äger rätt att hänskjuta tvister rörande tolkningen av Allmänna Köpvillkor och andra tvister rörande spel, bokning och betalning av Avgifter till avgörande vid allmän domstol eller Allmänna Reklamationsnämnden.

Parterna är är skyldiga att följa lagakraftvunna beslut/domar som meddelats av allmän domstol eller Allmänna Reklamationsnämnden.

SGF bistår inte parterna vid tvist, och tvister kan inte heller hänskjutas till avgörande av SGF.

SGF äger rätt att tills vidare stänga av Säljare från betaltjänsten om Säljaren inte följer bestämmelserna i Allmänna Köpevillkor, och inte vidtar rättelse trots skriftlig uppmaning från SGF.