Senast uppdaterad:

Skriv ut

FAQ Flexmodellen

Här får du svar på många av frågorna kring Flexmodellen.

Vad är flexmodellen? Visa

Flexmodellen är en ny funktion i GIT för att begränsa antalet samtidiga bokningar spelare får ha på sin klubb. Den är ett komplement till den nuvarande modellen för antal samtidiga bokningar. I dag kan du, enbart dela in starttiderna i vardag och helg.

Modellen ger möjlighet till en mer flexibel indelning av starttiderna. Allt från att sätta samma färg på alla era tider en viss dag/vecka/månad, till att dela in en viss dag i upp till sex olika tidsintervaller.

Med flexmodellen kan ni dela in alla klubbens starttider i gröna, gula och röda tider: grön för starttider med låg beläggning, gul för tider med medelbeläggning och röd för tider med hög beläggning. Utöver denna valfrihet kan ni bestämma om gruppbokningar och partnerbokningar ska inkluderas eller inte.

Både medlemmar och gäster ser i Min Golf om klubben använder sig av flexmodellen, och hur många tider i respektive färg de får ha bokade samtidigt. De ser också vilka dagar och tider som har hög, medel respektive låg beläggning. En bra service till de som till exempel gärna vill spela när det är lite lugnare på banan.

Hur vet jag om flexmodellen passar just vår klubb? Visa

Varje golfklubb är unik och har olika behov och utmaningar. Ni behöver fundera på om er klubb kan ha behov och nytta av flexmodellen, genom att analysera olika faktorer som gäller hos er. Här kommer några frågor som kan hjälpa er bedöma om flexmodellen passar er klubb:

✓ Har er klubb behov av att skapa jämnare beläggning på banan?
Flexmodellen kan hjälpa till att fördela speltrycket och locka fler att spela på mindre populära tider.

✓ Har er klubb behov av större variation av era medlemskap?

Flexmodellen ge möjlighet till nya typer av medlemskap som passar fler målgrupper, baserat på samtidiga bokningar i de olika färgerna. Exempel: Ett medlemskap med fokus på gröna tider för nybörjare och andra som gärna spelar när det är lugnt på banan. Eller att bygga in värden i befintliga medlemskap.

✓ Har er klubb behov av differentierade greenfeeavgifter baserat på popularitet?
Då kan ni använda flexmodellen – gärna i kombination med Greenfee 3-7-4. Det kan leda till högre intäkter och jämnare beläggning.

✓ Planerar er klubb att testa nya Spelavgift credits?
Då är flexmodellen ett utmärkt komplement som ger maximal flexibilitet för både medlem och klubb. (Läs mer om Spelavgift credits här.)


Vad behöver min klubb tänka på när vi fattar beslut om flexmodellen? Visa

Flexmodellen är, precis som namnet antyder, en mycket flexibel funktion. Den går att använda på många sätt och tillsammans med flera andra funktioner.

Det är dock viktigt att din klubb tänker igenom beslutet att aktivera funktionen, och vilka inställningar och valmöjligheter ni i så fall ska använda er av.

Här är några tips som kan vara bra att tänka på när ni ska ta beslut om flexmodellen. Det kan också vara till hjälp när ni ska förankra beslutet hos era medlemmar:

✓ Gör en analys av er beläggning – exempelvis via GIT Analys – för att se vilka tider, dagar eller perioder ni har för hög eller för låg beläggning.

✓ Se över klubbens olika medlemskapskategorier och fundera på om ni har behov av större flexibilitet vad gäller medlemskap, bokningar och greenfeeavgifter? Har ni exempelvis ett vardagsmedlemskap som kan paketeras om mer flexibelt – eller behov av ett medlemskap som ger fler bokningsmöjligheter.

✓ Gör en ekonomisk prognos över hur övergången till flexmodellen kan komma att påverka era medlems- och greenfeeintäkter.

✓ Fastställ var ett beslut om att aktivera flexmodellen kan fattas. Är det i klubbledningen, i styrelsen eller på ett årsmöte?


Kan jag använda både vardag/helg modellen och flexmodellen samtidigt? Visa

Nej, du behöver välja en av modellerna för antal samtidiga bokningar. De går inte att kombinera.

 

Hur sätter jag upp funktionen i GIT? Visa

När du ska sätta upp flexmodellen i GIT gör du scheman över veckans starttider i de olika färgerna, och om du vill ha flera tidsintervaller över dagen. Du bestämmer själv vilka valmöjligheter i funktionen du väljer att utnyttja.

Exempel 1. Markera måndag–onsdag som grön, torsdag–fredag som gul och lördag–söndag som röd. Samma färg på samtliga starttider dessa dagar.

Exempel 2. Fördela dina starttider mer detaljerat, i upp till sex tidsintervaller per dag. Till exempel helgtider mellan kl. 8.00 och 17.00 som röd, helgtider före 8.00 som gul och helgtider efter 17.00 som grön.

När du satt upp dina scheman ställer du in hur många bokningar av varje färg medlemmar respektive gäster får ha samtidigt. Du kan välja att ha samma regler för alla, eller olika för olika medlemskategorier och gäster.


Hur många scheman kan vi ha samtidigt? Visa

Med flexmodellen kan ni skapa hur många scheman ni vill. Ni kan ha ett och samma schema under hela säsongen eller flera scheman över kortare perioder.

Exempel 1. Din klubb har en golfvecka i juli som ni vill dela in på ett speciellt sätt. Då går det bra att göra ett specifikt schema för just den veckan.

Exempel 2. Din klubb har ofta högre (eller lägre) beläggning under sommarmånaderna. Då kan ni sätta ett specifikt schema för juli och augusti med fler röda (eller gröna) tider.


Måste vi använda alla färger och tider? Visa

Nej, flexmodellen är anpassningsbar helt enligt era önskemål. Ni behöver inte utnyttja alla valmöjligheter.

Ni kan välja att enbart använda en eller två färger när du delar in veckans starttider. Till exempel bara grön och röd.

Ni kan välja dela in dagen i upp till sex tidsintervaller med olika färg, eller låta alla starttider en viss veckodag ha samma färg.

Ni kan också använda flexmodellen på samma sätt som vardag/helg modellen (endast dela in tiderna i vardag (grön) och helg (röd), och bara utnyttja möjligheten att välja om gruppbokningar och partnerbokningar ska ingå i max antal samtidiga bokningar.


Hur påverkar flexmodellen våra medlemmar? Visa

Beroende på vad ni gör för inställningar i GIT kan ni begränsa hur många samtidiga bokningar i respektive färg en medlem får ha. Exempel: Totalt max 3, varav max 3 gröna, 2 gula, 1 röd.

Medlemmarna ser i Min Golf om din klubb använder sig av flexmodellen. I starttidsschemat visas tiderna med olika färger (röd, gul och grön). De ser också hur många tider i respektive färg de får ha bokade samtidigt.

Det färgkodade starttidsschemat gör det också tydligt vilka dagar och tider som har hög, medel respektive låg beläggning. En bra service till de som till exempel gärna vill spela när det är lite lugnare på banan.


Hur påverkar flexmodellen våra greenfeegäster? Visa

Beroende på vad ni gör för inställningar i GIT kan du välja att begränsa antalet samtidiga bokningar i respektive färg för greenfeegäster separat. Det vill säga, sätta ett annat maxantal för gäster än för medlemmar.

Ni kan också kombinera flexmodellen med funktionen Greenfee 3-7-4 för att dela in året i låg-, mellan- och högsäsong, och prissätta era greenfeeavgifter därefter.

Greenfeegäster kan i Min Golf om din klubb använder flexmodellen. I starttidsschemat visas tiderna med olika färger, precis som för era medlemmar. Om ni använder Greenfee 3-7-4 visas också greenfeeavgiften för respektive tid i starttidsschemat.


Hur blir det med Tävlingsronder, räknas dessa? Visa

Funktionen kommer till nästa säsong.

Du kan då bestämma vilka tävlingar som ska räknas som en bokning och vilken färg tävlingen ska räknas som.

Detta görs när startlista är skapad. Mer information kommer när funktionen är klar att användas för dig.

Jag har fler frågor om flexmodellen, vem vänder jag mig till? Visa

Om du vill diskutera övergripande strategiska frågor är du välkommen att vända dig till er klubbrådgivare.

Om du har frågor om hur du hanterar funktionen i GIT är du välkommen att kontakta vår klubbsupport.