Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbsamarbeten

Fyra exempel på hur klubbar kan samarbeta för att skapa mervärde för golfarna.

Allt fler klubbar väljer att samarbeta på olika sätt. Här visas två exempel där man använder en speciell greenfeeartikel (Lös förbetald greenfee), för att ge rätt greenfee när två klubbar samarbetar om fritt spel på varandras banor, samt ett exempel med "kömedlemskap". Några varianter som existerar är:

  1. Guldmedlemskap (Greenfee-artikel)
  2. Golfpass (Greenfee-artikel)
  3. Sommargolf i golfland, 1 rond på 5 banor under 1 månad (Kö-medlemskap)
  4. Speciell medlemskapstyp Skapa klubbgrupp med den nya statusen Aktiv Plus

Då införs också en möjlighet att skapa en begränsad spelrätt, som består av ett bestämt antal ronder som räknas av vid bokning av speltider för en person. Denna typ av spelavgift kan också användas för klubbsamarbeten, men kräver att klubben lägger in personerna med en relation till klubben.
Läs mer på sidan Spelavgift begränsad ».

1. Exempel på Guldmedlemskap.

Klubb A och Klubb B träffar samarbete om att erbjuda medlemmarna fritt spel på varandras banor, om man väljer ett visst sorts medlemskap t.ex. "Guldmedlemskap".

Klubb A och B inför ett s.k. Guldmedlemskap som har ett högre pris än det normala. Spelrättigheten sätts som vanligt.

För att aktuella spelare skall få rätt greenfee vid spel på grannklubben, använder man funktionen lös greenfee, läs mer på sidan Lös (förbetald) greenfee ».

Arbetsgång

1. Klubb A och B skapar en ny medlemskapstyp "Guldmedlemskap" med ett högre pris, som ersätter befintligt medlemskap på de medlemmar som väljer det nya medlemskapet. Fakturering sker som vanligt.

2. Båda klubbarna lägger in en ny greenfeeartikel "Greenfeesamarabete".

  • Markera som Ej systemval
  • Giltighetstid 1 år
  • Giltig fr.o.m.  2009-01-01
  • Grundpris 0 kr

3. Klubbarna skriver ut en lista med de medlemmar som valt att ingå i greenfeesamarbetet, lista t.ex. SGF.Medlemskap.Excel.rpx Gör urval på medlemskapstyp = Guldmedlem för att endast visa de som är "Guldmedlemmar".
Skicka listan till den andra klubben.

Medlemmar som under året blir "Guldmedlemmar" skickas en och en till den andra klubben i samband med tecknandet.

4. Mottagande klubb gör en bokning i starttidsschemat "fiktiv bokning" t.ex. i januari för varje person på listan. Man måste manuellt välja greenfeeartikeln "Greenfeesamarbete" vid bokningen i rutan Avgift / Eget val, och fullfölja bokningen med "betalning". Trots att artikeln har 0 kr måste avgiften "betalas" i systemet.
Ett alternativ till att göra en "fiktiv bokning" tidigt på säsongen efter en lista, är att göra denna bokning med "betalningsmärkning" när resp person spelar sin första runda för året.

Om Oscar används på klubben.
För att slippa all hantering i Oscar bör man tillfälligt stänga av Oscar när man gör dessa fiktiva bokningar.
Oscar stänger du tillfälligt av så här:  
Bocka ur rutan Aktivera koppling till Oscar som du visar med menykommandot Ekonomi » Inställningar » Kassa ». Kom ihåg att återställa Oscarkopplingen.

Om man i stället för fiktiva bokningar tidigt på säsongen gör denna försäljning vid första rundan för året, behöver man naturligtvis inte stänga av Oscar. Man säljer då artikeln "Greenfeesmarbete" som Lös greenfee via Oscars normala rutin.

5. När spelaren senare bokar tider på grannklubben, används automatiskt den förbetalda greenfeeavgiften och blir betalmärkt med 0 kr.

OBS

Denna hantering med "fiktiv tidbokning" måste göras varje år, då man normalt betalar för 1 år i taget.

2. Exempel med förbetald greenfee s.k. Golfpass.

Ett exempel på användningen av greenfeeartikel vid klubbsamarbete är användandet av Golfpass som t.ex. används mellan Karlskoga GK - Örebro GK.

Fullvärdiga medlemmar erbjudes att köpa ett Golfpass, som berättigar till fritt spel på den andra klubbens bana under 1 år.
Karlskoga GK lägger upp en speciell golfpassartikel "Golfpass", som tilldelas medlemmarna antingen manuellt i avgiftsfältet eller i funktionen för tilldelning av avgifter.
Golfpasset betalas till Karlskoga GK i samma faktura som årsmedlemskapet.

En lista skrivs ut på de som köpt Golfpasset, t.ex. rapporten GIT.Avgifter.rpx urval Artikelnamn = "Golfpass". Listan skickas till Örebro GK som kan använda ovanstående rutin med greenfeeartikel och "fiktiv bokning" för att automatiskt få rätt greenfee (0 kr) för de som köpt Golfpasset direkt vid tidbokningen.

Örebro GK lägger upp en greenfeeartikel t.ex. "Greenfeesamarbete" enligt ovan och genomför en "fiktiv bokning" för alla medlemmar med Golfpass.
Ett alternativ till att göra en "fiktiv bokning" tidigt på säsongen efter en lista, är att göra denna bokning med "betalningsmärkning" när resp person spelar sin första runda för året med sitt Golfpass. Har man Oscar installerat säljer man artikeln "Greenfeesamarbete" som Lös greenfee via Oscar.

Örebro GK skickar en faktura till hemmaklubben på summan av alla Golfpass. Om Golfpass säljes under pågående säsong, faktureras avgiften som vilken avgift som helst av Karlskoga GK , och uppgift sänds löpande till Örebro GK som då gör en fiktiv bokning av greenfeeartikeln Greenfeesamarabete och fakturerar Karlskoga GK.

3. Sommargolf i Golfland (samarbete mellan 5 klubbar, en rond på 5 olika klubbar).

Köp 5 ronder paket, Juli månad. 1499kr.

- Krav på spelaren,
o Spelaren måste finnas i GIT och ha Golf-ID
o Om han vill boka in via Min Golf måste han vara aktiv medlem i en svensk GK ansl. Till SGF
o Ev. HCP

- Klubbarnas förberedelser
o Varje GK måste lägga upp en Spelavgift begränsad, giltig under juli månad, en månad, Periodmax = 1. Avgiften kallar vi ”Sommargolfa i Golfland”. Avgiften = 1499kr
o Varje GK måste lägga upp en Kötyp (annan kö) ”Sommargolfa i Golfland”.

- Spelaren xx kommer till en av klubbarna, och har redan en starttid bokad, får syn på erbjudandet och vill ha det.

- Vid säljtillfället gör säljande GK
o Söker fram personen, väljer relation köande,
o Väljer kötyp ”Sommargolfa i Golfland”.
o Fliken avgifter, välj avgiften ”Sommargolfa i Golfland”.
o Markera avgiften som betald
o Bokar av den starttid som redan är bokad och boka in den nytt så den nya spelavgiften används istället för ordinarie greenfee.
o Ta betalt 1499kr, (om det är den första ronden i paketet.)
o Skicka meddelande till övriga GK som är med i samarbetet med Golf-ID på personen xx.

- Respektive GK gör likadant

I augusti gör var och en GK en avräkning på avgiften ”Sommargolfa i Golfland”.

4. Speciell medlemskapstyp.

Detta är den enklaste varianten att med hjälp av GIT åstadkomma fritt spel mellan två eller flera klubbar.

Den nya statusen Aktiv Plus har tillkommit just med tanke på dylika klubbsamarbeten.
Om t.ex. två klubbar kommer överens om fritt spel på varandras banor för fullvärdiga medlemmar, räcker det att skapa en egen medlemskapstyp för dessa och koppla den till den nya statusen Aktiv Plus.

Skapa sedan en klubbgrupp där spelare på resp klubbar med statusen Aktiv Plus får 0 kr i greenfee.

OBS Om man redan har en klubbgrupp måste denna omdefinieras för att även inkludera statusen Aktiv Plus.