Senast uppdaterad:

Skriv ut

Slinga

Slingan definierar ordningsföljden för hålen och här anges också hålens index och slopevärden m.m. Här kan du också ange egna tee-namn i st f de traditionella färgkoderna. Här kan information om Slinga är öppen eller inte ställas in, informationen visas i Golfguiden som hittas på www.svenskgolf.se.

Skapa ny slinga

Första dialogrutan visar alla upplagda slingor med Namn, Par och en kort Beskrivning. Du markerar en slinga och trycker Egenskaper alternativt dubbelklickar på raden för slingan för att ändra slingan och Nytt för att skapa en helt ny slinga.

 

Slingan åsätts ett Namn och andra uppgifter, såsom karaktär, arkitekt, greenbeskrivning mm. Tänk på att dessa uppgifter visas på Golfguiden på www.svenskgolf.se.

I egenskaperna för en slinga anges vilka hål som ingår och i vilken ordning (fältet Nummer) de spelas.
Hålet index anges i kolumnen Index. 
Det finns plats för 18 hål i en slinga och du väljer Hål, Nummer och Index med listrutorna.
Slopevärdena (Slope och Course-Rating-värdet CR) noteras för varje Tee, olika värden för Dam- resp Herrtee.
Bocka i rutan HCP-grundande om slingan skall vara HCP-grundande.
OBS... En HCP-registrering kan inte genomföras på slingan om inte bocken för HCP-grundande är ibockad. Meddelande visas i GIT samt i Min Golf.

En oslopad slinga anges med slope=113 och CR=slingans par. Kom ihåg att tryck Spara när du ändrat något.

Många klubbar vill använda egna beteckningar på olika tee i stället för ordinarie färgtee. Nu finns en kolumn för alternativt tee-namn.
Bocka i rutan Alternativ teebeteckning om klubben använder egna teebeteckningar.

Man måste ange Alternativ Teebeteckning på alla rader där Tee har angetts. Max 8 tecken.
Många rapporter och etikettrapporter har uppdateras till att även använda alternativ beteckning.

Du skall också markera om slingan är Öppen, och ange om greenerna är Ordinarie eller Provisoriska.
Statusen på Slingan visas på i golfguiden på www.svenskgolf.se/golfguiden/

Markera valet Aktiv om slingan är klar och skall kunna användas i nästa steg för att skapa banor.